Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER MACON

Limba: Romana
76 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana ...
Pagina 2-Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana ...
Pagina 3-Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana ...
Pagina 4-Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana ...
hnic de ref6rinli, specificalia tehnici - cod ST 03:2016, Revizia 012016,,,Stdlpi prefabricali din beton armat precomprimat vibrat pentru iluminat, tip sc" avizati de GNCF CFR SA, SC ELECTRIFICARE CFR SA, SC TELECOMUNICATII CFR SA, SC IMSAT SA 9i AFER, A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE iN FAZA FINALA pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar' Produsul feroviar critic se incadreazi in clasa de risc 1B. Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate in documentul tehnic de referinli, specificatia tehnica 'cod ST 03:2016' Revizia 0/2016 Si in anexa la prezentul certificat de omologare tehnici' Prqzentul certificat de omologare tehnici este valabil pini la data de 16.07.2022,in condiliile respectirii prevederilor din documentalia tehnici si o.M.T. nr. 290/2000: Data eliberirii : 17.07.2017 GENERAL DIRECT Victo RANseo\ *9---c' ror-nic-rr iiri'rrra "" F0tiAN * *=s' 7- oRGANlStt NOIPENOINT S: ...':*7 orurn /"'_.-' S, S{< ... ascunde