Lucrari de modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges

4.08.2011  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
117 vizualizari

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200581 , Romania , Punct(e) de contact:  ADINA MONAFU , Tel.  0372523243 , Email:  adina.monafu@cez.ro , Fax:  0372523810 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale): societate comerciala
Activitate (activitati): Electricitate


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari
Executarea. Locul principal de executare: comuna Corbi, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica: un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
II.1.8) Impartire in loturi: Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
Valoarea estimata fara TVA: 870,276 RON
II.2.2) Optiuni: Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 4  luni incepand de la data atribuirii contractului

 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate: Garantie de participare: 8.800,00 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante: Plata se va face din fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: declaratie de eligibilitate, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani cel putin egala cu 1.400.000,00 RON ofertantul va prezenta bilantul contabil pe anul 2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara se va referi la lucrari in retele electrice de distributie si va rezulta din insumarea a maxim 3 contracte executate în ultimii cinci ani, avand ca obiect executia unor lucrari similare cu o valoare cel putin egala cu 392.000,00 RON fara TVA, constand in lucrari de executie PT, LEA MT, LEA JT si bransamente.
III.2.4) Contracte rezervate: Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii: Negociere
    Au fost deja selectati candidati: Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 16:00
Documente de plata: Nu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 17.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 11:00
Locul: SC CEZ Dstributie SA, str N Titulescu nr 187, etaj 3, departament achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic: Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
    Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
   
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 2104642

   
SC CEZ Distributie SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200581 , Romania , Tel.  0372523243 , Fax:  0372523810


Data expedierii prezentului anunt
01.08.2011 12:46

117 vizualizari
Publicat la: 04 August 2011

Licitatie inchisa
CL 11 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Fagaras
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138835 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 16 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Avrig si Mârsa
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138828 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 02 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Realizare Statii de Tratare în Sânnicolau Mare, Gataia si Recas
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara Numar anunt de participare: 138908 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 30 October 2012
Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara
Licitatie inchisa
Achizitie materiale pt lucrari revizii poduri dunarene: vopsea, grund, diluant, chit de rosturi
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138886 / 14.09...
Data limita depunere oferta: 28 September 2012
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Licitatie inchisa
Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138789 / 11.09...
Data limita depunere oferta: 24 September 2012
Autoritate contractanta: Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Licitatie inchisa
Achizitie de tevi si fitinguri din polipropilena copolimer reticulata si armata cu insertie de folie de aluminiu
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti Numar anunt de participare: 138790 / ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Licitatie inchisa
Achizitie aparate aer conditionat
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Numar anunt de participare: 138721 / ...
Data limita depunere oferta: 25 September 2012
Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Licitatie inchisa
Reparatii interioare cladire Revizia Vagoane Buzau-Grupa Tehnica
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Numar anunt de participare: 138685 / 06.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie material antiderapant (nisip), inclusiv transport
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Adresa postala: ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Licitatie inchisa
Lucrari de constructie acoperis (inlocuire acoperis atelier mecanic) cariera Rosiuta
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Adresa postala:  prin sub autoritate EMC...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA