Executie lucrari de structura pentru autostrazi, sosele (exclusiv cele suspendate, strazi) in Sectorul 2, Bucuresti

31.01.2006  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
80 vizualizari
1. Autoritatea contractanta: Administratia Domeniului Public Sectorul 2, Sos. Electronicii nr. 44, cod fiscal 4266260, telefon 2527789, 2527712, fax 2527977, achizitioneaza lucrari pentru executia obiectivului: reabilitari strazi din sectorul 2 str. Harjeu D., arhitect, Str. Ioanei, Piata Sf. Stefan, str. Sf. Stefan, Str. Mentiunii, str. Zamfir Nicolae.
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari este licitatia deschisa.
b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: contract de executie lucrari, cod CPSA 4523.11 - lucrari de structura pentru autostrazi, sosele (exclusiv cele suspendate, strazi).
3. a) Amplasamentul lucrarilor: sectorul 2, Bucuresti.
b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii: lucrarile de reabilitare vor cuprinde carosabilul, trotuarele si bordurile de incadrare.
c) Contractul de lucrari: pentru fiecare strada in parte.
d) Contractul de lucrari nu necesita intocmirea de proiecte.
4. Termenul maxim de executie a lucrarii: maximum 60 zile/strada.
5. a) Un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei se poate obtine de la sediul Administratiei Domeniului Public Sectorul 2, Serviciul Licitatii, telefon 252.77.12 int. 217, prin cumparare directa incepand cu 30.01.2006, pe baza de comanda scrisa sau telefonica.
b) Costul documentatiei: 1.000.000 lei/strada, valoare ce se va achita la casieria autoritatii contractante.
c) Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 13.02.2006.
6. a) Data-limita pentru depunerea ofertelor: 21.02.2006, ora 9,00.
b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administratia Domeniului Public Sectorul 2, Sos. Electronicii nr. 44, Serviciul Licitatii.
c) Ofertele cat si toate documentele prezentate trebuie redactate in limba romana.
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor vor fi conducatorul societatii sau persoanele imputernicite.
b) Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 21.02.2006, ora 10.00, la sediul autoritatii contractante.
8. Garantiile pentru participare se vor plati pentru fiecare strada in parte prin scrisoare de grantie bancara in favoarea autoritatii contractante, Administratia Domeniului Public Sectorul 2. Cuantumul garantiilor: str. Harjeu D., arhitect, 28.000 lei, Str. Icoanei 72.000 lei, piata Sf. Stefan 15.000 lei, str. Sf. Stefan 19.000, Str. Mentiunii 28.000 lei, str. Zamfir Nicolae 13.000 lei.
9. Finantarea este asigurata de la Bugetul local - Primaria Sector 2, iar plata se efectueaza prin Trezoreria Sectorului 2.
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti este contractul de asociere legalizat prin notariat cu specificarea procentului de participare al fiecaruia dintre asociati. Contractul de lucrari va fi incheiat cu liderul asocierii.
11. Informatiile privind conditiile de eligibilitate, cerintele cu privire la capacitatea tehnica si economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul: cerinte minime; declaratie pe proprie raspundere; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (buget consolidat), inclusiv cele locale, valabile la data licitatiei.
Documentele care dovedesc inregistrarea: certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala; fisa de informatii generale; lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% din contractul de achizitie publica trebuie sa prezinte cerintele de capacitate tehnica si economico-financiara ca si antreprenorul; dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor si cel specific pentru lucrarea ofertata (vizate de atestat in domeniu); ofertantul va prezenta daca are laboratoare proprii autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor, sau daca sunt inchiriate (va prezenta contractele cu laboratoarele autorizate); se va prezenta o singura fisa de lucrari similare in ultimii 5 ani pentru lucrari similare (cod CPSA 4523.11) a caror valoare este de minimum: str. Harjeu D., arhitect, 693.000 lei (190.909 euro), Str. Icoanei 1.736.400 lei (478.347 euro) lei, piata Sf. Stefan 362.400 lei (99.835 euro), str. Sf. Stefan 474.000 lei (130.579 euro), Str. Mentiunii 687.600 lei (189.421 euro), str. Zamfir Nicolae 318.000 lei (87.603 euro).
Prezentarea de oferte pentru mai multe strazi implica obligatoriu prezentarea de contracte de lucrari similare diferite, cate unul pentru fiecare strada.
- Formularul B3 din sectiunea a IV-a, vizat de I.S.C., insotit de recomandare din partea beneficiarului pentru lucrarea executata, contractul si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor prezentat in copie.
- Informatii privind asigurarea cu utilaje, mijloace de transport, baze de productie necesare desfasurarii lucrarilor de constructii-montaj. Pentru utilajele si mijloacele inchiriate se vor prezenta contracte sau conventii de inchiriere.
- Declaratie care contine informatii privind numarul de mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Se va nominaliza responsabilul tehnic cu executia, care trebuie sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata. Documentul ce confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001/2002.
- Informatii privind situatia financiara. Cerinte minime: contractantul trebuie sa faca dovada bonitatii si a capacitatii financiare de a prelua noi lucrari, prezentand situatia financiara intocmita pe baza datelor din bilantul la 31.12.2004.
Informatii privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari.
- Cifra medie anuala de afaceri (minima) pe ultimii 3 ani este de: str. Harjeu D., arhitect, 3.465.000 lei (954.545 euro), Str. Icoanei 8.682.000 lei (2.391.736 euro) lei, piata Sf. Stefan 1.812.000 lei (499.174 euro), str. Sf. Stefan 2.370.000 lei (652893 euro), Str. Mentiunii 3.438.000 lei (947.107 euro), str. Zamfir Nicolae 1.590.000 lei (438.017 euro)
Prezentarea de oferte pentru mai multe strazi implica sustinerea cu cifra medie anuala de afaceri de valoarea cumulata impusa pentru toate strazile la care se prezinta oferte.
Ofertantii vor prezenta copii dupa ofertele de pret de la furnizori care au fost utilizate in oferta valorica, cat si analizele de preturi pentru utilaje si mijloace de transport proprii.
Oferta valorica va fi prezentata in preturi la data de 31.01.2006.
Ofertantii vor beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, art. 16.
Valoarea taxei de depozitare la groapa de gunoi ecologica va fi cuprinsa in valoarea ofertei in mod distinct.
Contractul (in derulare) de depozitare la groapa de gunoi ecologica va fi prezentat (in copie) in oferta depusa.
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 zile calendaristice.
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrari este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
15. Eventualele contestatii pot fi depuse la sediul autoritatii contractante - Administratia Domeniului Public al Sectorului 2 din Sos. Electronicii nr. 44, sectorul 2, tel. 252.77.12, 252.77.89, fax 252.79.77.
16. S-a publicat in Monitorul Oficial nr. 8/11.01.2006, Partea a VI-a, Achizitii publice, anuntul de intentie pentru executarea lucrarilor.
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma MONITORUL OFICIAL: 16.01.2006.
80 vizualizari
Publicat la: 31 January 2006

Licitatie inchisa
Achizitia de stâlpi din beton armat si sârma ghimpata zincata, pentru realizare împrejmuire.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Apararii - UM 02384 Adresa postala:  SOSEAUA DE CENTURA...
Data limita depunere oferta: 18 October 2012
Autoritate contractanta: Ministerul Apararii - UM 02384
Licitatie inchisa
Profile din aluminiu si accesorii
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Adresa postala:  Cluj Napoca, str....
Data limita depunere oferta: 25 September 2012
Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Licitatie inchisa
Servicii de intretinere, verificari si reparatii instalatii de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj pentru anii 2012-2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. ...
Data limita depunere oferta: 21 September 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie tevi si fitinguri din PE-Xb preizolate si neizolate – incalzire, apa calda de consum, recirculatie
Tip legislatie: OG 34 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Regia Autonoma de Distributie a Energiei...
Data limita depunere oferta: 14 September 2012
Autoritate contractanta: Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi în municipiul Oradea, jud. Bihor – retea alimentare cu apa strada Eforiei
Licitatie inchisa
Generator de curent (800 KVA) pentru Stadionul Municipal Vaslui (platforma,instalatii de utilizare,imprejmuire cu acoperis)
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: MUNICIPIUL VASLUI Numar anunt de participare: 138549 / 04.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 15 October 2012
Autoritate contractanta: Primaria municipiului Vaslui
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reparatii si renovare pavilion I la Spitalul Municipal Dej
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Spitalul Municipal Dej Cod fiscal:  4305997, Adresa:  Str. 1 Mai nr. 14-16, Dej,  Telefon:  0264212640, ...
Data limita depunere oferta: 09 August 2012
Autoritate contractanta: Spitalul Municipal Dej
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de constructie magazie
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu) Cod fiscal:  4860016, Adresa:  str. Principala nr. 46, Mihai...
Data limita depunere oferta: 13 August 2012
Autoritate contractanta: Primaria Comunei Mihai Viteazu
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de instalatii electrice
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI Cod fiscal:  RO 9052135...
Data limita depunere oferta: 09 August 2012
Autoritate contractanta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Licitatie inchisa
Achizitie mobilier de laborator
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi Cod fiscal:  4701126, Adresa:  B-dul Carol I, nr 11, Iasi,  Telefon: ...
Data limita depunere oferta: 07 August 2012
Autoritate contractanta: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de modernizare iluminat public - Calea Cisnadiei, Sibiu
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Municipiul Sibiu - Consiliul Local Cod fiscal:  4270740, Adresa:  Str. Samuel Brukenthal...
Data limita depunere oferta: 09 August 2012
Autoritate contractanta: Consiliul Local al Municipiului Sibiu