Achizitie lucrari de proiectare si executie centrala termica PT 1009 in cartierul Prundu din municipiul Pitesti

23.03.2012  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
151 vizualizari

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DESCRIERE

I.1.1)   Sediul social

MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI

Cod fiscal:  4317967,   Adresa:  str. Victoriei, nr. 24, Pitesti,  Telefon:  0248-213994,  Fax:  0248-212166

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:

str. Victoriei, nr. 24, Pitesti, Romania, cod postal: 110017, telefon:+40 0248213994, fax:+40 0248212166, persoana de contact:Gheorghe Luca tel:0729980360

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Primaria Municipiului Pitesti, str. Victoriei nr.24

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumire contract:

Proiectare si executie Centrala termica PT 1009, cartier Prundu , din municipiul Pitesti

II.1.2)   Tip contract: Lucrari

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)   Obiectul contractului:

Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie centrala termica PT 1009, cartier Prundu se desfasoara in vederea transformarii punctului termic PT 1009 in centrala termica de cartier necesara pentru incalzire si apa calda menajera, care va fi distribuita acelorasi consumatori urbani care sunt arondati in prezent punctului termic. Se va realiza: - proiectare si executie instalatii termomecanice, electrice si de automatizare, instalatii de gaze interioare si racordarea acestora la instalatia exterioara, modificare/adaptare constructie existenta si cosuri de fum; - achizitionarea, livrarea si montarea echipamentelor, utilajelor si tuturor materialelor; - intocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii; - dotarea cu materiale si echipamente pentru apararea impotriva incendiilor; - efectuarea tuturor probelor si determinarilor ce se impun - punerea in functiune (PIF); - intocmirea instructiunilor de exploatare;

II.1.6)   CPV: 45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)   Valoare estimata: 569,354.84 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 10000 lei.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate, solicitate in documentatia de atribuire. Cont: RO50TREZ0465006XXX000186 deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti; Cod Fiscal: 4317967 Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica / acordul - cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Potrivit prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In mas in care Consil. respinge contes, autorit contract va retine contestat din garant de particip in rap cu val estim a contrac, conf art.278^1 lit.”b”, din OUG 34/2006, urm. sume: intre 420001 lei si 4200000 lei inclusiv - 4200 lei + 0,1% din ceea ce dep. 420001 lei.

Garantie de buna executie 8% din val totala fara TVA a contractului subsecvent; se constituie printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari in cond art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modif si complet ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in cond prev la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modif si complet ulterioare, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp aut contr, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul org fiscal competent in administrarea acestuia. In cazul ofertant.din categoria IMM,garantia de buna exec.se constit.in procent de 50% din cuantumul precizat la valoarea contractului fara TVA, pentru IMM-uri.

 

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 Descriere: - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta in original Formularul nr.2. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ ofertant asociat si de fiecare tert sustinator in parte. - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formularul nr.3. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ ofertant asociat in parte; - Certificat de participare cu oferta independenta. Se va completa si prezenta in original Formularul nr.4. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ ofertant asociat in parte.; - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formularul nr.1. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tudor Pendiuc, Primarul muncipiului Pitesti, Cornel Constantin ionica-Viceprimar, Mariana Boncea – Director Executiv, Directia Economica; Emilian Nechita–Director Executiv Directia Tehnica si de Urbanism, Dorel Zaharescu – Sef Birou Investitii si Mihaela Stefanescu-Sef Birou Juridic. Formularul va fi completat de catre participantul la procedura, indiferent de calitatea in care participa (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator). - Documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant si trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. -Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa si prezenta Formularul nr. 18 -completat si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul participarii la procedura cu oferta comuna fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. - Persoane juridice/fizice romane : Certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice. - prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-copie lizibila semnata si stampilata pentru „conformitate cu originalul”. In cazul participarii la procedura cu oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. - Persoane juridice /fizice straine : Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.In cazul asocierii, documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare asociat in parte. - Atestate/Autorizatii/Certificate.Ofertantii vor prezenta , in copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul",la licitatie : 1. Autorizatie ISCIR pentru instalarea, montarea, revizia, repararea si lucrarile de intretinere la Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW in conformitate cu Prescriptia tehnica PT A1—2010 / echivalent. 2. Autorizatie ISCIR pentru instalarea, montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supraveghere si verificare tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere la cazanele pentru apa calda si cazanele pentru abur de joasa presiune in conformitate cu Prescriptia tehnica PT C9 - 2010 pentru puteri nominale >400 kW / echivalent 3. Autorizatie ISCIR pentru montarea, punerea in functiune, repararea, utilizarea si intretinerea pentru sistemele de automatizare care echipeaza cazanele si instalatiile termomecanice anexe din centrala termica, precum si pentru instalatiile de ardere aferente acestor cazane in conformitate cu PT C11 - 2010 / echivalent. 4. Autorizatie ISCIR pentru instalare,montare,punere in functiune , reparare , intretinere si exploatare arzatoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaza Aparate de incalzit cu aer cald sau prin radiatie ,in conformitate cu Prescriptia tehnica PT C2 - 2010 , cu puteri nominale > 400 kW / echivalent. Conform art.8 alin.(2) si art.13.alin.(2) din Prescriptia Tehnica PT C11 - 2010 instalarea, montarea, punerea in functiune si admiterea functionarii (obtinerea autorizatiei de functionare) se efectueaza numai de persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre autoritati competente din statele membre. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati /respectiv subcontractantul detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.

Capacitatea economica si financiara

 Descriere: Fisa de informatii generale Val cif de af pe ultimii 3 ani sa fie de cel mult 800.000 lei , fara TVA - decl privind cif de af glob/cif de af in dom de activit aferent ob contract intr-o per ant, care viz activit din cel mult ultimii 3 ani, in mas in care inform respective sunt disp; in acest ultim caz autorit contract are oblig de a lua in consid si data la care op ec a fost inf sau si-a inceput activit com. - pers jurid rom vor prez copii dupa sit fin anuale (bilant anual, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2008,2009 si 2010, inreg la adm fin/ORC in copie certif de conformit cu orig si/sau alte doc emise de autoritatile legale compet, din care sa rezulte respect cerintei priv cif med de af.,Sustinere capacitate economica si financiara

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 Descriere: 1.Lista princip prest de serv similare in ultimii 5 ani List princip lucrari similare exec in ultimii 5 ani, insotita de certif de buna exec pt cele mai import lucrari. Aceasta lista poate fi insotita de de rec din partea benef. Pt demonstrarea exp similare, op ec vor prezenta contracte similare exec in ultimii 5 ani. insotite de rec din partea benef, precum si de pv de receptie. Respectiv certif /recomandari vor indica benef, indiferent daca acesti sunt autorit contractante sau clienti privati, val, per si locul exec lucrarilor si se va preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfirsit.,2. Inform refer la utilajele, inst, echip tehnice de care poate dispune op ec pt indeplinirea coresp a contractului.,3.Decl referit la efectivele medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de conducere,4.Inform referit la studiile, pregatirea prof si calif pers resp pt exec lucrarilor,5. Informatii privind subcontractantii (dupa caz).,6. Informatii privind asociatii (dupa caz).,7. Sustinere capacitate tehnica si profesionala Certificare sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract. Certificare sistem de management de mediu,Certificarea sistemului de management de mediu din seria ISO 14001

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Procedura

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Doc. de atribuire va fi pusa la dispozitia op. economici in format electronic pe SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro. Solicitarile si rasp. la clarificari vor fi publicate de aut.contr. in SEAP

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 04.04.2012 10:00

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 04.04.2012 11:00

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Mod de finantare

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

151 vizualizari
Publicat la: 23 March 2012

Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reabilitare cladiri si spatii operationale
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Compania de Apa Somes S. A. Cod fiscal:  R 201217,Adresa:  B-dul 21 Decembrie 1989 nr...
Data limita depunere oferta: 29 August 2012
Autoritate contractanta: Compania de Apa Somes S. A.
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de realizare sarpanta si reabilitare termica la sediul CE Cluj si magazie (proiectare)
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. Adresa postala:  Str....
Data limita depunere oferta: 08 August 2012
Autoritate contractanta: Campania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reabilitare DC 51 Poarta
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Comuna Bran Cod fiscal:  R4688736,    Adresa:  Com.Bran, Nr.504 Jud. Brasov, ...
Data limita depunere oferta: 03 August 2012
Autoritate contractanta: Comuna Bran
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de extindere si mansardare dispensar - Mioveni
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social ORASUL MIOVENI Cod fiscal:  4318199,    Adresa:  B-DUL DACIA, NR.1, MIOVENI,...
Data limita depunere oferta: 06 August 2012
Autoritate contractanta: Orasul Mioveni
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de proiectare si executie "Reabilitare cladire si amenajare salina"
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE T.VLADIMIRESCU Cod fiscal:  4351870,   Adresa:  COMUNA RUNCU JUDETUL GORJ, Runcu...
Data limita depunere oferta: 06 August 2012
Autoritate contractanta: Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu
Licitatie inchisa
Achizitia de birouri, piese de mobilier, scaune si biblioteci
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social UNIVERSITATEA CRAIOVA Cod fiscal:  4553380,   Adresa:  Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova,  Telefon:  0251414398...
Data limita depunere oferta: 01 August 2012
Autoritate contractanta: Universitatea Craiova
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de placare a pardoselilor si peretilor cu PVC din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului General CF Simeria
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social SPITAL GENERAL C.F. SIMERIA Cod fiscal:  4375160, Adresa:  STR.A.IANCU, NR.26, Simeria, Telefon:  0254260100...
Data limita depunere oferta: 24 July 2012
Autoritate contractanta: Spitalul General C.F. Simeria
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reabilitare termica exterioara la CRRN Sf. Luca Beclean
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA Cod fiscal:  8883551,    Adresa:  Piata...
Data limita depunere oferta: 26 July 2012
Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de modernizare iluminat public Calea Turnisorului
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Municipiul Sibiu - Consiliul Local Cod fiscal:  4270740, Adresa:  Str. Samuel Brukenthal nr. 2, Sibiu,  ...
Data limita depunere oferta: 25 July 2012
Autoritate contractanta: Consiliul Local al Municipiului Sibiu
Licitatie inchisa
Achizitie tevi din alama cu lungime fixa
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social CET GOVORA S. A Cod fiscal:  R10102377, Adresa:  Strada Industriilor, Nr. 1, Ramnicu Valcea,   Telefon:  ...
Data limita depunere oferta: 20 July 2012
Autoritate contractanta: CET GOVORA S.A.