Achizitie lucrari de inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC la obiectivul Scoala Minori

26.06.2012  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
1235 vizualizari

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DESCRIERE

I.1.1)   Sediul social

CENTRUL DE REEDUCARE GAESTI

Cod fiscal:  24125133,   Adresa:  Str. Dumbravei, Nr.2, Gaesti,  Telefon:  0245710254,  Fax:  0245710254

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:

Str. Dumbravei, Nr.2, Gaesti, Romania, cod postal: 135200, telefon:+40 245710254, fax:+40 245710254, persoana de contact:LUMINITA MIHALACHE-e-mail crgaesti@anp.gov.ro

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Str. Dumbravei, Nr.2, Gaesti, Romania, cod postal: 135200, telefon:+40 245710254, fax:+40 245710254, persoana de contact:LUMINITA MIHALACHE-e-mail crgaesti@anp.gov.ro

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)   Tip Activitate: Ordine si siguranta publica

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumire contract:

Înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC la obiectivul Scoala minori

II.1.2)   Tip contract: Lucrari

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)   Informatii acord-cadru

   Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

   Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu

   Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12

   Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant

II.1.5)   Obiectul contractului:

Înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC la obiectivul Scoala minori, pe o suprafata totala de 390.2 mp.

II.1.6)   CPV: 45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)

II.1.7)   Impartire pe loturi: Da

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)   Valoare estimata: 125,871 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare- 1259 lei;Perioada de valabilitate : 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator, potrivit art. 6 alineat (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitate de constituire:conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul incadrarii in categoria IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta documente justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand modelele ce se gasesc in

Sectiunea FORMULARE.In cazul asocierii, fiecare membru al asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si sa prezinte anexat la documentul reprezentand garantia de participare, declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categoria IMM-urilor. În masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 1% din garantia de participare, in conformitate cu art. 2781 alineat (1) litera a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantie de buna executie Cuantumul:10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: -conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;În situatia constitiurii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide la Trezoreria Statului conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;În cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.

 

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 Descriere: 1.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 4-"declaratie privind eligibilitatea" din

Sectiunea FORMULARE.Documentul se va prezenta semnat si stampilat, in original; 2. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 5-"declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG.34/2006" din

Sectiunea FORMULARE. Documentul se va prezenta semnat si stampilat, in original. 3. Ofertantii/fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale. Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se vor prezenta in original, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”sau in copie legalizata. 4. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formular 6-"declaratie privind calitatea de participant la procedura" din

Sectiunea FORMULARE.Documentul se va prezenta semnat si stampilat, in original. 5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Formular 7 -"certificatde participare la licitatie cu oferta independenta" din

Sectiunea FORMULARE.Documentul se va prezenta semnat si stampilat, in original. 6. Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantii/tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 8 -"declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. 34/2006" din

Sectiunea FORMULARE. Documentul se va prezenta semnat si stampilat, in original. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: -Gheorghe Anghel; -Georgeta Ion; -Iuliana Bobeica; -Catalina Serban; -Maria Florea; -Luminita Mihalache; -Marian Nedea; -Constantin Dionisie; -Sorin Popa. Nota: Autoritatea contractanta , prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, documentele prezentate la aceasta sectiune in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” , in original/copie legalizata. 1.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va fi valabil la data depunerii ofertelor.Certificatul constatator trebuie sa contina ca domeniu de activitate toate: codurile CAEN- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie 4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine si romane vor fi prezentate in limba romana - traducere legalizata. Documentul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota: Autoritatea contractanta , prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, documentele prezentate la aceasta sectiune in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” , in original/copie legalizata.

Capacitatea economica si financiara

 Descriere: Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din cel mult ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Cerinta minima obligatorie: Cifra medie de afaceri pentru perioada solicitata sa fie in valoare de cel putin 85418 lei fara TVA. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR sau BCE.,Ofertantii/Fiecare membru al asocierii / sustinatorul financiar vor prezenta documente care sa prezinte imaginea fidela a situatiei economico-financiare a ofefrtantului si anume prezentarea Bilanturi contabile si rapoartele auditorilor/comisiei de cenzori aferente bilanturilor contabile respective pe ultimii 3 ani, inregistrate conform legii la organele competente. a ofertantului si anume prezentarea Bilanturi contabile si rapoartele

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 Descriere: Experienta similara- Se va prezenta cel putin un contract sau cel mult doua contracte dus/duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani , cu obiect/obiecte similare lucrarilor ce fac obiectul contractului, in valoare de cel putin 42709 lei fara tva;Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR sau BCE.,Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii de care dispune, efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.Se vor anexa copii lizibile „conform cu originalul” dupa CV-uri, diplome, autorizari, certificari, etc.,Lista cu persoanele responsabile pentru executia lucrarilor si cu personalul implicat in realizarea contractului. Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea asigurarii de catre ofertant : - a minim un responsabil tehnic cu executia,pentru lucrari specifice celor din caietul de sarcini care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata -a minim un responsabil CQ care se numeste prin dispozitia interna a operatorului economic. Pentru resposabilul tehnic cu executia , ofertantii vor prezenta : CV , autorizatie RTE , in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor si contracte de prestari servicii daca nu sunt angajatii firmei/angajament .Pentru responsabil CQ , ofertantii vor prezenta: CV, decizia numirii de catre directorul societatii in functia mentionata si contracte de prestari servicii cu ofertantul , daca nu sunt angajatii firmei/ angajament.,Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare contractului .,Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, specializarea acestora, si partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.,Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic va prezenta o lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Rspectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Documente emise de organisme acreditate, care sa confirme implementarea sistemului de management al mediului. Ofertantul va prezenta certificat SR-EN-ISO 14001 sau echivalent valabil la data depunerii ofertelor. Nu se accepta persoane juridice in curs de certificare.,Certificarea sistemului de management al calitatii pentru lucrari de constructii civile. Ofertantul va prezenta certificat SR-EN-ISO 9001 sau echivalent valabil la data depunerii ofertelor. Nu se accepta persoane juridice in curs de certificare.

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Procedura

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

SEAP; sediul autoritatii contractante-Str. Dumbravei, Nr.2, Gaesti, Romania, cod postal: 135200, telefon:+40 245710254, fax:+40 245710254, persoana de contact:LUMINITA MIHALACHE

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 09.07.2012 11:00

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 09.07.2012 11:30

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Mod de finantare

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

1235 vizualizari
Publicat la: 26 June 2012

Licitatie inchisa
CL 11 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Fagaras
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138835 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 16 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Avrig si Mârsa
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138828 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 02 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Realizare Statii de Tratare în Sânnicolau Mare, Gataia si Recas
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara Numar anunt de participare: 138908 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 30 October 2012
Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara
Licitatie inchisa
Achizitie materiale pt lucrari revizii poduri dunarene: vopsea, grund, diluant, chit de rosturi
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138886 / 14.09...
Data limita depunere oferta: 28 September 2012
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Licitatie inchisa
Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138789 / 11.09...
Data limita depunere oferta: 24 September 2012
Autoritate contractanta: Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Licitatie inchisa
Achizitie de tevi si fitinguri din polipropilena copolimer reticulata si armata cu insertie de folie de aluminiu
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti Numar anunt de participare: 138790 / ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Licitatie inchisa
Achizitie aparate aer conditionat
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Numar anunt de participare: 138721 / ...
Data limita depunere oferta: 25 September 2012
Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Licitatie inchisa
Reparatii interioare cladire Revizia Vagoane Buzau-Grupa Tehnica
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Numar anunt de participare: 138685 / 06.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie material antiderapant (nisip), inclusiv transport
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Adresa postala: ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Licitatie inchisa
Lucrari de constructie acoperis (inlocuire acoperis atelier mecanic) cariera Rosiuta
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Adresa postala:  prin sub autoritate EMC...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA