Schita luminator KADRA

Limba: Romana
247 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Schita luminator KADRA Fisa tehnica Romana EVACUATOARE DE FUM SI CALDURA
CONFO RME SR EN...
EVACUATOARE DE FUM SI CALDURA CONFO RME SR EN 12101-2:2004 SI MARCARE EVACUATOR DE FUM SI CALDURA LUMINATOARE CONTINUE AUTOPORTANTE LUMINATO R DIN POLICARBONAT ALVEOLAR TERMOFORMAT , AUTOPORTANT CU POL A DIN POL ICARBO NATAL VE L O AR TERM OFORM ATSI AUTOPO RTANT SI ST EM DE C ONT ROL AL DESCHID ERII CU FIOLA T ERM OFUZIBIL ASI PIROTEH NIC COMAN DAT EL ECTRIC CE EFECTUEAZ A D ESC HIDER EA CU O BUT EL IE INC ARCAT A C CO2 U REBORD D N T ABL A Z NC AT I I A T ER MO Z O L T I E I A PO LICAR BO NA T ALVEO LAR 16m m CU S TRU CTU RA TIP FA GUR E S ORT DE TABL AEXTERIOR PEN T RU M ASCARE T ERMO Z OL AT E I I MODEL COMPU NERE LUMINAT OR PANA L A 3 0 0 m m FARA STRUC T RAD EREZISTE T 0 U N A C UP OL DI N P OL CA RB O NA T A L V E OL R A I A TERM OFORMAT SIAUTOPOR T ANT MOD U CAP L AT M ODUL I NT E RME DA R I MODUL INT ERMEDIA R ACEST SISTEM SE POATE EXECUTA PANA LA O LATIME MAXIMA D E 3000 mm, F ARA STRUCT URA DE REZ ISTENTA, SI PE O L UNG IME TEORETIC INFINIT A SIST EM D EBARE DIN DU ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game

Lucru în România