Alte reglementari

Regulament
de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania

19.05.2011   |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
3004 vizualizari

Ordinul Arhitectilor din Romania
Regulament
din 02/07/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 02/07/2007

de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania

   TITLUL I
  Dispozitii generale

   ARTICOLUL 1
  Ordinul Arhitectilor din Romania

   (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, denumit in continuare si Ordinul, functioneaza in conditiile Legii nr. 184/2001, republicata, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte prevederi legale in vigoare, ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica de drept privat, nonprofit, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta, avand rolul de a reprezenta, promova si proteja la nivel national si international interesele profesiei de arhitect.
   (2) Ordinul are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu.

   ARTICOLUL 2
  Atributiile Ordinului

   (1) Ordinul are urmatoarele atributii:
   a) protejeaza si promoveaza calitatea produsului de arhitectura si urbanism;
   b) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia;
   c) propune reglementari legislative si normative specifice, in vederea promovarii lor;
   d) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
   e) acorda arhitectilor si conductorilor arhitecti dreptul de semnatura si gestioneaza Tabloul National al Arhitectilor.
   (2) Atributia Ordinului privind acordarea dreptului de semnatura nu poate fi exercitata de nici o alta institutie sau asociatie profesionala.
   (3) Ordinul, organizatie de creatori, poate desfasura si alte activitati, dupa cum urmeaza:
   a) organizeaza si sustine proiecte culturale de interes national;
   b) initiaza si sprijina inscrierea in circuitul national si international al operelor de arhitectura valoroase;
   c) organizeaza si sustine expozitii de arhitectura, editeaza cataloage, albume si reviste de specialitate si acorda premii;
   d) contribuie la promovarea programelor de conservare si punere in valoare a patrimoniului arhitectural ca element major al politicilor nationale si locale in domeniul culturii, protectiei mediului si amenajarii teritoriului;
   e) initiaza si sprijina programe nationale de crestere a calitatii vietii prin mijloacele oferite de domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului si alinierea la normele europene specifice;
   f) coopereaza cu alte organisme si asociatii profesionale din domenii complementare arhitecturii si urbanismului.

   ARTICOLUL 3
  Veniturile Ordinului

   Activitatea Ordinului se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari culturale, stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfasoara, precum si din donatii, legate, sponsorizari, sume provenite din timbrul arhitecturii sau alte surse, in conditiile legii.

   TITLUL II
  Membrii Ordinului. Drepturi si obligatii

   ARTICOLUL 4
  Membrii Ordinului

   (1) Din Ordin fac parte arhitectii si conductorii arhitecti, cu sau fara drept de semnatura, urbanistii fara drept de semnatura sau carora le-a fost acordat, in conditiile legii, drept de semnatura similar conductorilor arhitecti, arhitectii si conductorii arhitecti stagiari, la cererea acestora.
   (2) Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman.
   (3) Poarta titlul de conductor arhitect absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman, cu durata minima a studiilor de 3 ani.
   (4) Arhitectii cetateni straini pot face parte din Ordin daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 11 si 12 ale Legii nr. 184/2001, republicata, si cele ale actelor normative emise in baza legii.

   ARTICOLUL 5
  Drepturile membrilor Ordinului

   Membrii Ordinului au urmatoarele drepturi:
   a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Ordinului;
   b) sa aleaga si sa fie alesi in forurile de conducere ale Ordinului si ale filialelor teritoriale din care fac parte;
   c) sa fie informati asupra activitatii desfasurate de Ordin;
   d) sa consulte materialele documentare aflate la Ordin si sa beneficieze de programe de perfectionare a pregatirii profesionale organizate de Ordin;
   e) sa aduca propuneri si amendamente, conform procedurilor stabilite, la toate documentele supuse aprobarii in conferintele teritoriale si nationale;
   f) sa beneficieze de sprijinul Ordinului in administrarea dovezilor necesare pentru apararea dreptului de autor in conditiile legii;
   g) sa utilizeze alaturi de nume calitatea de membru al Ordinului;
   h) sa aiba acces nelimitat la concursurile de arhitectura organizate prin sau cu colaborarea Ordinului;
   i) sa beneficieze de sprijin social, dupa caz;
   j) sa beneficieze de consiliere si sprijin din partea organizatiei;
   k) sa beneficieze de orice alte drepturi stabilite de lege, prezentul regulament si de Conferinta nationala a Ordinului.

   ARTICOLUL 6
  Obligatiile membrilor Ordinului

   Membrii Ordinului au urmatoarele obligatii:
   a) sa respecte legea privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, prevederile prezentului regulament, Codul deontologic al profesiei de arhitect, onorariile de referinta si hotararile forurilor de conducere ale Ordinului si filialelor, emise conform competentelor, in baza angajamentului asumat la primirea in Ordin;
   b) sa contribuie la realizarea actiunilor initiate de Ordin;
   c) sa participe la programele de perfectionare profesionala si sa-si imbogateasca permanent cunostintele profesionale;
   d) sa achite regulat si la termenele stabilite cotizatia catre Ordin;
   e) sa nu desfasoare si sa nu angajeze activitati politice in cadrul si pe seama organizatiei;
   f) sa aduca la cunostinta filialei din care fac parte orice modificare survenita fata de datele inregistrate in evidentele filialei si sa ofere in acest sens toate datele solicitate de filiala;
   g) sa declare Ordinului, la cererea acestuia, domeniile in care isi exercita profesia de arhitect.

   ARTICOLUL 7
  Cotizatiile anuale. Taxa de inscriere. Modalitatea de stabilire a acestora

   Valoarea cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului si cea a taxei de inscriere se stabilesc prin hotarare a Conferintei nationale.

   ARTICOLUL 8
  Termenul si modalitatile de plata a cotizatiei anuale

   (1) Plata cotizatiei anuale se face o singura data pe an, pana cel tarziu la 30 aprilie. Dupa 6 luni de neplata a cotizatiei, fara justificare, dreptul de semnatura se suspenda, prin decizia presedintelui filialei, pana la achitarea integrala a acesteia.
   (2) In cazuri exceptionale, Colegiul director al Ordinului poate aproba esalonarea sau scutirea de la plata cotizatiei.
   (3) Arhitectii si conductorii arhitecti carora li s-a suspendat dreptul de semnatura pentru neplata cotizatiei vor plati o taxa de reluare a dreptului de semnatura. Valoarea acestei taxe se va stabili prin hotarare a Conferintei nationale.
   (4) Cotizatiile si taxele prevazute in prezentul regulament se colecteaza prin filialele teritoriale. Modalitatea in care se face plata, direct sau prin virament bancar, va fi decisa de fiecare filiala in parte.

   TITLUL III
  Organizarea si functionarea Ordinului

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   ARTICOLUL 9
  Forurile de conducere ale Ordinului

   (1) Organizarea si functionarea Ordinului sunt asigurate, potrivit legii si prezentului regulament, de catre forurile de conducere alese, care au functie reprezentativa, de conducere, decizie si control.
   (2) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:
   a) Conferinta nationala;
   b) Consiliul national;
   c) Colegiul director;
   d) presedintele Ordinului.
   (3) Persoanele alese in Consiliul national, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.
   (4) Fac exceptie de la alin. (3) mandatele din perioada 2001-2002.

   ARTICOLUL 10
  Comisiile alese ale Ordinului

   (1) Comisiile Ordinului reglementate in prezentul regulament sunt: Comisia de cenzori, Comisia nationala de disciplina, precum si comisiile de acordare a dreptului de semnatura, in conditiile aprobate de Consiliul national.
   (2) Membrii comisiilor sunt alesi de Conferinta nationala si au mandat de 4 ani. Membrii alesi nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutiv.
   (3) Exceptie de la alin. (2) fac mandatele din perioada 2001-2002.

   CAPITOLUL II
  Conferinta nationala

   ARTICOLUL 11
  Conferinta nationala

   (1) Conferinta nationala este constituita din membri delegati ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare. Filialele teritoriale vor asigura participarea la Conferinta nationala a cel putin unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala, conform prevederilor legii.
   (2) Conferinta nationala se organizeaza o data la patru ani de catre Consiliul national, care va stabili data, durata si locul desfasurarii acesteia, precum si documentele care vor fi supuse dezbaterii si aprobarii conferintei.
   (3) Conferinta nationala se organizeaza obligatoriu si in conditiile demisiei sau imposibilitatii de exercitare a functiilor de catre Consiliul national, presedinte sau a uneia dintre comisiile nationale, caz in care se vor organiza noi alegeri.
   (4) Conferinta nationala a Ordinului se organizeaza obligatoriu in conditiile solicitarii scrise a cel putin 51% din numarul membrilor Ordinului.
   (5) Conferinta nationala se organizeaza obligatoriu in conditiile solicitarii a doua treimi dintre filiale, prin hotarare a consiliilor de conducere ale acestora.
   (6) Conferinta nationala se organizeaza obligatoriu in conditiile solicitarii a trei patrimi din numarul membrilor Consiliului national.

   ARTICOLUL 12
  Conditii legale de desfasurare a Conferintei nationale

   (1) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor.
   (2) In cazul neintrunirii numarului membrilor delegati, a doua reuniune are loc dupa cel putin doua saptamani, data si ora acesteia fiind stabilite de Consiliul national, cu ocazia primei convocari.
   (3) La a doua convocare, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor delegati.

   ARTICOLUL 13
  Atributiile Conferintei nationale

   Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania are urmatoarele atributii:
   a) adopta si modifica regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei si regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale;
   b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului;
   c) alege si revoca presedintele Ordinului;
   d) alege si revoca membrii Consiliului national al Ordinului;
   e) alege membrii comisiilor de cenzori si de disciplina la nivel national, precum si membrii altor comisii de specialitate;
   f) aproba valoarea onorariilor de referinta si a cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, dupa caz;
   g) adopta hotarari cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita in convocare.

   ARTICOLUL 14
  Delegatii la Conferinta nationala

   (1) Sunt delegati ai filialelor membrii acestora care au fost desemnati la conferintele teritoriale.
   (2) Filialele vor desemna prin vot un numar de delegati, cu drept de a reprezenta filiala la Conferinta nationala, proportional cu numarul membrilor filialei, astfel:
   a) un delegat la 10 membri;
   b) un supleant la 5 membri delegati.
   (3) Sunt considerati delegati de drept presedintii si membrii consiliilor teritoriale ale filialelor.
   (4) Sunt considerati delegati desemnati membrii, cu cotizatia la zi, alesi prin vot de conferinta teritoriala, pana la completarea numarului total de delegati ai filialei.
   (5) Sunt considerati delegati supleanti persoanele, cu cotizatia la zi, alese prin vot de conferinta teritoriala, in functie de numarul total de delegati ai filialei. Delegatii supleanti vor inlocui delegatii titulari in conditiile in care se constata cu cel putin 24 de ore inainte de data Conferintei nationale imposibilitatea participarii unui delegat de drept sau desemnat de pe listele inaintate de filiale.
   (6) Numele delegatilor, inclusiv supleantii, adresa lor de contact (adresa postala, telefon, fax, e-mail), precum si dovada achitarii cotizatiei la zi vor fi comunicate Ordinului in maximum o saptamana de la data desemnarii acestora la conferintele teritoriale.

   ARTICOLUL 15
  Alti participanti la Conferinta nationala

   Pot participa la Conferinta nationala fara drept de vot:
   a) membrii forurilor de conducere in exercitiu care nu se regasesc pe listele delegatilor sau candidatilor;
   b) membrii Ordinului care au amendamente in divergenta si care nu sunt delegati;
   c) membrii grupurilor de lucru care au participat la realizarea documentelor supuse dezbaterii si care nu se regasesc pe listele delegatilor sau candidatilor.

   ARTICOLUL 16
  Calendarul Conferintei nationale

   (1) Comitetul de organizare a Conferintei nationale are obligatia de a anunta toate filialele, cu cel putin 120 de zile inainte, asupra datei, duratei si listei documentelor supuse dezbaterii Conferintei, aprobate de Consiliul national al Ordinului.
   (2) Consiliile de conducere ale filialelor au obligatia de a comunica numele delegatilor, inclusiv cele ale supleantilor, cel mai tarziu cu 60 de zile inainte de data stabilita pentru Conferinta nationala.
   (3) Documentele in forma lor finala, precum si amendamentele in divergenta vor fi trimise delegatilor cu minimum 20 de zile inaintea datei Conferintei nationale.
   (4) Calendarul se detaliaza pentru fiecare conferinta de catre comitetul de organizare si se aproba de catre Colegiul director al Ordinului.

   ARTICOLUL 17
  Documentele Conferintei nationale

   (1) Documentele puse la dispozitia participantilor trebuie sa contina:
   a) ordinea de zi propusa;
   b) listele cu delegatii si filialele pe care le reprezinta;
   c) materialele supuse aprobarii conferintei, insotite de amendamentele in divergenta;
   d) forurile de conducere care se aleg si lista candidatilor insotita de un document explicand modalitatile electorale si indicand numarul locurilor.

   ARTICOLUL 18
  Amendamente la documentele Conferintei nationale

   (1) Amendamentele aduse documentelor supuse votului Conferintei nationale trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
   - sa fie facute in forma scrisa;
   - sa fie motivate in drept si in fapt;
   - sa fie trimise catre grupurile de lucru care au intocmit documentele cu cel putin 40 de zile inainte de data stabilita pentru Conferinta nationala.
   (2) Aceste amendamente sunt supuse grupului de lucru care a intocmit documentele si care, in cazul insusirii lor, le va introduce in documentele pregatite, iar in caz contrar, se va formula o argumentatie de respingere.
   (3) In conditiile in care amendamentul este in continuare sustinut, el va fi supus dezbaterilor Conferintei nationale.
   (4) In timpul Conferintei nationale nu pot fi propuse alte amendamente decat cele prezentate in conditiile descrise mai sus.
   (5) Pe langa textele documentelor supuse aprobarii, va fi prezentata si o lista a tuturor amendamentelor in divergenta.
   (6) In cadrul Conferintei nationale grupul de lucru va prezenta documentul supus dezbaterii, precum si amendamentele aflate in divergenta, dand apoi cuvantul, pe rand, autorilor acestora.
   (7) Votul se va exercita atat pentru lista de amendamente, cat si pentru documentele supuse aprobarii.

   ARTICOLUL 19
  Inregistrarea delegatilor si a participantilor

   (1) Tabelele cu delegatii vor fi afisate in ziua Conferintei nationale la ora anuntata prin convocare.
   (2) Contestatiile legate de tabelele cu delegati vor fi rezolvate inainte de inceperea lucrarilor.

   ARTICOLUL 20
  Prezidiul si secretariatul Conferintei nationale

   (1) Lucrarile Conferintei nationale vor fi deschise de presedintele in exercitiu si conduse prin rotatie de catre presedinte si membrii prezidiului, in ordinea stabilita de ei prin consens.
   (2) Din prezidiu fac parte membrii Colegiului director.
   (3) Secretariatul Conferintei nationale va fi asigurat de membrii comitetului de organizare.

   ARTICOLUL 21
  Comisia de verificare si numarare a voturilor

   (1) Comisia de verificare si numarare a voturilor va fi formata din 7 membri, alesi de catre Conferinta nationala la inceperea lucrarilor, dintre participantii care nu si-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisii.
   (2) La inceperea Conferintei nationale va fi comunicata componenta Comisiei de verificare si numarare a voturilor, eventualele contestatii, facute in scris, putandu-se depune pana la ora anuntata in timpul conferintei.
   (3) Comisia de verificare si numarare a voturilor va alege un presedinte, dintre membrii sai, avand rolul de a coordona etapele procesului de votare, de a supune votului comisiei problemele de procedura aparute pe parcursul procesului de votare si de a comunica rezultatele.

   ARTICOLUL 22
  Alegerea forurilor de conducere, a comisiilor si validarea documentelor

   (1) Hotararile Conferintei nationale la prima sau a doua convocare se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.
   (2) Hotararile adoptate de Conferinta nationala sunt definitive si obligatorii pentru toate forurile de conducere si pentru toti membrii Ordinului.

   ARTICOLUL 23
  Comunicarea rezultatelor

   Comisia de verificare si numarare a voturilor va intocmi un raport, semnat de toti membrii, care va fi prezentat participantilor la Conferinta nationala. Acesta trebuie sa contina:
   - numarul total al delegatilor;
   - numarul total al delegatilor prezenti;
   - numarul total al voturilor exprimate;
   - numarul total al voturilor valabile si cel al voturilor nule;
   - numarul candidatilor si functiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;
   - numarul de voturi obtinut de fiecare candidat ales, in ordinea descrescatoare a acestora;
   - lista persoanelor alese;
   - numarul de voturi obtinut de fiecare material supus aprobarii;
   - lista materialelor aprobate.

   ARTICOLUL 24
  Procesul-verbal al Conferintei nationale

   (1) Secretariatul Conferintei nationale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
   a) modul in care a fost convocata Conferinta nationala si caracterul ei ordinar sau extraordinar;
   b) anul, luna, ziua, ora si locul desfasurarii Conferintei nationale;
   c) numarul total al delegatilor;
   d) numarul total al delegatilor prezenti;
   e) componenta prezidiului Conferintei nationale;
   f) ordinea de zi votata de Conferinta nationala;
   g) hotararile adoptate;
   h) componenta forurilor de conducere si a comisiilor alese;
   i) orice alte activitati desfasurate in cadrul Conferintei nationale.
   (2) Procesul-verbal va purta semnatura membrilor secretariatului Conferintei nationale.
   (3) Procesul-verbal va fi inregistrat la sediul Ordinului, consultarea sa fiind permisa membrilor.

   ARTICOLUL 25
  Comunicarea documentelor Conferintei nationale

   (1) Copii ale procesului-verbal si materialele aprobate vor fi transmise, in termen de 12 zile lucratoare, tuturor filialelor.
   (2) Rezultatul scrutinului se va afisa la sediul Ordinului si la sediile filialelor timp de 30 de zile.
   (3) Ordinul, in cel mult 5 zile de la data Conferintei nationale, va organiza o conferinta de presa pentru comunicarea rezultatelor conferintei.

   ARTICOLUL 26
  Consiliul national al Ordinului

   (1) Consiliul national este format din membri alesi de Conferinta nationala, dintre care doua treimi arhitecti cu drept de semnatura, exclusiv presedintele Ordinului.
   (2) In Consiliul national numarul membrilor fiecarei filiale este reprezentat proportional, dupa cum urmeaza:
   - 50-150 de membri = 2 membri
   - 151-250 de membri = 3 membri
   - 251-500 de membri = 5 membri
   - 501-1.000 de membri = 7 membri
   - 1.001-1.500 de membri = 9 membri
   - 1.501-2.000 de membri = 12 membri
   - peste 2.000 de membri = 1/100 de membri.
   (3) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale in raportul de la alin. (2) prin stabilirea si afisarea numarului de locuri aferent fiecarei filiale, odata cu afisarea listei de candidaturi.

   ARTICOLUL 27
  Conditii de eligibilitate

   (1) Pentru Consiliul national sunt eligibili arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in Ordin, fara abateri disciplinare in ultimii 8 ani, cu plata cotizatiei la zi si cu respectarea conditiei de incompatibilitate prevazute la alin. (5). Fiecare filiala teritoriala stabileste prin hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul national.
   (2) Pentru presedintele Ordinului sunt eligibili arhitectii cu drept de semnatura, fara abateri disciplinare in ultimii 8 ani, cu plata cotizatiei la zi si cu respectarea conditiei de incompatibilitate prevazute la alin. (6).
   (3) Pentru comisia de cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de semnatura, fara abateri disciplinare in ultimii 8 ani, cu plata cotizatiei la zi si cu respectarea conditiei de incompatibilitate prevazute la alin. (7).
   (4) Pentru comisia de disciplina sunt eligibili arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de semnatura, cu minimum 10 ani vechime in profesie, fara abateri disciplinare, cu plata cotizatiei la zi si cu respectarea conditiei de incompatibilitate prevazute la alin. (7).
   (5) Functia de membru in Consiliul national al Ordinului este incompatibila cu cea de membru intr-o alta comisie, atat in cele ale Ordinului, cat si in cele ale filialelor.
   (6) Functia de presedinte al Ordinului este incompatibila cu cea de:
   a) presedinte al filialei sau membru intr-un consiliu teritorial;
   b) membru in comisii, atat in cele ale Ordinului, cat si in cele ale filialelor.
   (7) Functia de membru intr-o comisie a Ordinului este incompatibila cu cea de:
   a) presedinte al Ordinului sau filialei, membru in Consiliul national sau teritorial;
   b) membru in alte comisii, atat in cele ale Ordinului, cat si in cele ale filialelor.
   (8) Conditiile de eligibilitate sunt apreciate la data limita de depunere a candidaturilor.

   ARTICOLUL 28
  Candidaturile

   (1) Organizatorii Conferintei nationale, prin intermediul filialelor teritoriale si al buletinului informativ al Ordinului, au obligatia de a aduce la cunostinta membrilor Ordinului conditiile pentru depunerea candidaturilor, modelul dosarului de candidatura si data limita pana la care candidaturile pot fi depuse.
   (2) Candidaturile sunt individuale si nu pot fi grupate pe liste.
   (3) Candidaturile se depun personal sau prin posta la sediul Ordinului, conform modelului-tip comunicat insotite de un succint curriculum vitae si de o scrisoare de intentie, ambele imprimate in alb si negru, pe o singura parte a unei coli format A4.
   (4) Fiecare candidat trebuie sa depuna o dovada privind plata la zi a cotizatiei, eliberata de filiala din care face parte, precum si o dovada ca nu a avut sanctiuni disciplinare in ultimii 8 ani.
   (5) Nu se admit candidaturi pentru locuri aflate pe doua sau mai multe liste, exceptie facand candidaturile pentru presedinte.
   (6) Imediat dupa data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, secretariatul Ordinului verifica fiecare dosar de candidatura, inregistreaza candidaturile pe o lista unica, pe filiale, in ordine alfabetica, pe care o afiseaza la sediul Ordinului si la sediile filialelor, cu cel putin 7 zile inainte de data Conferintei.

   ARTICOLUL 29
  Documentele necesare votului

   (1) Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia delegatilor in ziua scrutinului. Buletinele de vot se ridica numai personal de fiecare delegat.
   (2) Pierderea buletinelor de vot nu da dreptul la obtinerea unor duplicate.

   ARTICOLUL 30
  Votul

   (1) Buletinele de vot nu vor avea alte insemnari decat cele prevazute de sistemul de votare, in caz contrar ele urmand a fi anulate.
   (2) Votarea se face prin bifare conform indicatiei de pe buletine.
   (3) Buletinele de vot care nu contin nici o optiune sau contin mai multe optiuni decat numarul locurilor disponibile, pentru Consiliul national, comisii si pentru presedinte, vor fi considerate nule.

   ARTICOLUL 31
  Scrutinul pentru Consiliul national

   (1) Scrutinul are loc intr-un singur tur.
   (2) Votarea se face direct si secret prin introducerea buletinelor in urna.
   (3) Sunt alesi candidatii care au obtinut cele mai multe voturi. In caz de egalitate, Conferinta nationala stabileste modalitatea de departajare.

   ARTICOLUL 32
  Scrutinul pentru presedintele Ordinului

   (1) Presedintele se alege cu majoritatea voturilor delegatilor prezenti.
   (2) In cazul in care nici unul dintre candidati nu a intrunit majoritatea (50% plus unul) in primul tur de scrutin, se va organiza al doilea tur de scrutin.
   (3) La al doilea tur de scrutin vor participa candidatii clasati pe primele doua locuri in primul tur.
   (4) Dupa al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

   ARTICOLUL 33
  Scrutinul pentru comisiile Ordinului si pentru

documentele supuse aprobarii

   (1) Membrii comisiilor Ordinului se aleg in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute de acestia.
   (2) In cazul existentei unor amendamente la documentele Conferintei, acestea vor fi supuse la vot inaintea votului respectivelor documente.
   (3) Documentele Conferintei vor fi adoptate cu votul majoritatii.

   CAPITOLUL III
  Consiliul national

   ARTICOLUL 34
  Consiliul national

   (1) Intre reuniunile Conferintei nationale, activitatea Ordinului este coordonata de Consiliul national.
   (2) Prima sedinta a Consiliului national se va tine in primele 15 zile care urmeaza alegerii, in urma convocarii de catre presedintele Ordinului.
   (3) Consiliul national va alege, dintre candidatii propusi de presedintele Ordinului, prin vot secret al majoritatii membrilor prezenti, Colegiul director, format din 5 vicepresedinti si un trezorier. Cel putin doua treimi din numarul membrilor Colegiului director trebuie sa fie arhitecti cu drept de semnatura. Sedinta este considerata statutara daca sunt prezenti cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului national.
   (4) Dupa alegerea Colegiului director, Consiliul national va proceda la distribuirea functiilor in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinut de fiecare membru al Colegiului director si va nominaliza inlocuitori de drept ai presedintelui in ordinea stabilita de Conferinta nationala.
   (5) Membrii Consiliului national, altii decat presedintii filialelor, sunt obligati sa faca parte dintr-un grup de lucru, dintre cele prevazute la art. 40 din prezentul regulament, pentru care vor opta la prima sedinta a Consiliului national.

   ARTICOLUL 35
  Atributiile Consiliului national

   (1) Consiliul national are urmatoarele atributii:
   a) numeste comitetul de organizare a Conferintei nationale;
   b) stabileste documentele care vor fi supuse adoptarii Conferintei nationale;
   c) avizeaza organigrama aparatului administrativ al Ordinului;
   d) avizeaza onorariile de referinta care vor fi supuse aprobarii Conferintei nationale;
   e) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli in totalitatea sa;
   f) analizeaza modul de gestionare a patrimoniului si bugetului Ordinului;
   g) aproba regulamentul-cadru pentru organizarea concursurilor nationale de arhitectura si/sau urbanism;
   h) decide asupra preluarii prerogativelor presedintelui Ordinului, in caz de indisponibilitate temporara sau de lipsa a acestuia;
   i) solutioneaza contestatiile depuse impotriva hotararilor Colegiului director;
   j) emite avize consultative la proiectele de acte normative referitoare la exercitarea profesiei de arhitect sau care se refera la domeniul arhitecturii si urbanismului;
   k) aplica sanctiunile prevazute de art. 38 alin. (2) lit. c)-d) din Legea nr. 184/2001, republicata;
   l) avizeaza propuneri de reglementari legislative si normative specifice in vederea promovarii lor potrivit legii;
   m) analizeaza si dispune, daca este cazul, controlul filialelor teritoriale cu privire la alcatuirea tabloului teritorial, colectarea cotizatiei, constituirea bazei de date sau altele asemenea, stabileste tematica si persoanele care vor efectua controlul;
   n) aproba regulamentele de functionare a comisiilor Ordinului;
   o) aproba regulamentele de functionare a comisiilor Ordinului, altele decat cele cuprinse in prezentul regulament;
   p) aproba normele metodologice de acordare a dreptului de semnatura;
   q) analizeaza anual rapoartele de activitate intocmite de Colegiul director, comisiile si grupurile de lucru ale Ordinului.
   (2) Consiliul national poate delega Colegiului director unele atributii ce ii sunt conferite prin prezentul regulament.

   ARTICOLUL 36
  Sedintele Consiliului national

   (1) Consiliul national se reuneste, de regula, trimestrial, la convocarea presedintelui.
   (2) Presedintele poate convoca Consiliul national ori de cate ori considera necesar, cu avizul prealabil al Colegiului director. Presedintele are obligatia de a convoca Consiliul national in termen de 15 zile de la solicitarea scrisa a doua treimi din numarul membrilor Colegiului director sau ai Consiliului national.
   (3) Ordinea de zi a sedintelor este fixata de presedinte, dupa consultarea prealabila a Colegiului director.
   (4) Sedinta este considerata statutara in prezenta unei treimi a membrilor Consiliului national. Membrii Colegiului director care nu sunt si membri ai Consiliului national vor participa la sedintele Consiliului national fara a avea drept de vot.
   (5) Votul este deschis, cu exceptia celui pentru alegerea membrilor Colegiului director sau in cazul altor situatii stabilite de catre Consiliul national, iar hotararile se adopta cu majoritate simpla, incluzand in aceasta si votul presedintelui Ordinului.
   (6) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul national al Ordinului adopta hotarari si emite avize.
   (7) Consiliul National numeste persoanele care vor face parte din comisiile de acordare a dreptului de semnatura.
   (8) La prima sedinta dupa alegerea sa, Consiliul national va aproba regulamentul de organizare si functionare a sedintelor.
   (9) Sedintele Consiliului national sunt consemnate intr-un proces verbal semnat de presedinte si secretarul general. Procesul-verbal al fiecarei sedinte, insotit de materialele votate, va fi transmis filialelor si membrilor Consiliului, in termen de cel mult 15 zile lucratoare.
   (10) Sedintele Consiliului national sunt conduse de presedintele Ordinului.
   (11) Membrii Consiliului national se pot reuni si in afara sedintelor de consiliu, in vederea pregatirii dosarelor si pentru a da curs deciziilor, fara ca la aceste reuniuni sa se poata adopta hotarari sau sa se emita avize.
   (12) Pentru realizarea atributiilor sale, Consiliul national poate atribui misiuni de studiu sau reflexie unuia sau altuia dintre membrii sai si poate forma cu aceasta ocazie, in subordinea persoanei respective, un grup de lucru, ale carui componenta si sarcini trebuie stabilite printr-o hotarare a Consiliului national. Aceasta procedura trebuie urmata si in cazul grupurilor de lucru din subordinea vicepresedintilor, a secretarului national sau a trezorierului.

   CAPITOLUL IV
  Colegiul director

   ARTICOLUL 37
  Colegiul director

   (1) Colegiul director coordoneaza activitatea curenta a Ordinului.
   (2) Colegiul director este format din 6 membri, dintre care 5 vicepresedinti si un trezorier.
   (3) Colegiul director poate fi revocat in totalitatea lui in cazul in care se afla in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul sau se constata neindeplinirea misiunilor asumate de acesta. Revocarea Colegiului director se poate face in aceleasi conditii ca si pentru alegerea acestuia.

   ARTICOLUL 38
  Atributiile Colegiului director

   (1) Colegiul director are urmatoarele atributii:
   a) coordoneaza si supervizeaza pregatirea Conferintei nationale;
   b) pregateste organigrama aparatului administrativ al Ordinului si o supune avizarii Consiliului national;
   c) pregateste si supune aprobarii Conferintei nationale onorariile de referinta si proiectele de reglementari, dupa avizul prealabil al Consiliului national;
   d) inainteaza ministerelor de resort, spre avizare, onorariile de referinta;
   e) intocmeste proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si il supune aprobarii Consiliului national;
   f) asigura informarea membrilor si a filialelor asupra problemelor specifice si deciziilor luate;
   g) organizeaza primirea in profesie, potrivit legii si prezentului regulament;
   h) controleaza evidenta Tabloului National al Arhitectilor, intocmirea bazei de date a Ordinului si a filialelor si propune, dupa caz, Consiliului national constituirea unor comisii de control;
   i) coordoneaza intocmirea evidentei lucrarilor depuse de membri pentru a primi data certa;
   j) verifica legalitatea infiintarii si/sau reorganizarii filialelor teritoriale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului-cadru al filialelor;
   k) aproba regulamentul intern privind functionarea aparatului administrativ al Ordinului;
   l) coordoneaza modul de administrare si gestionare a patrimoniului Ordinului si a bugetului;
   m) aproba incheierea actelor de dispozitie ale filialelor, in conditiile art. 52 alin (2);
   n) analizeaza anual rapoartele de activitate intocmite de filiale;
   o) dispune plata cotizatiilor catre organismele internationale la care Ordinul este parte sau afiliat.
   (2) Atributiile Colegiului director sunt repartizate pe atributiile specifice ale membrilor acestuia, astfel cum sunt ele descrise in articolele urmatoare.
   (3) Membrii Colegiului director au obligatia de a colabora pentru a duce la indeplinire atributiile conferite.

   ARTICOLUL 39
  Sedintele Colegiului director

   (1) Colegiul director se reuneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Ordinului. Presedintele are obligatia de a convoca Colegiul director in termen de 7 zile de la solicitarea a 4 dintre membrii acestuia.
   (2) Ordinea de zi a sedintelor este fixata de presedinte.
   (3) Reuniunile sunt convocate cu cel putin 3 zile inainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfasurare, ordinea de zi stabilita si materialele supuse dezbaterii si aprobarii. Fac exceptie de la prevederile anterioare cazurile de forta majora.
   (4) Sedinta este considerata statutara in prezenta majoritatii membrilor Colegiul director. La sedinta pot asista persoane invitate.
   (5) Votul este deschis, iar hotararile se adopta cu majoritate simpla, incluzand in aceasta si votul presedintelui.
   (6) Sedintele Colegiului director sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de presedinte si secretarul general. Procesul-verbal al fiecarei sedinte, insotit de materiale votate, va fi transmis filialelor si membrilor Consiliului national, in termen de cel mult 15 zile lucratoare.

   ARTICOLUL 40
  Vicepresedintii

   (1) Vicepresedintii Ordinului sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala.
   (2) Vicepresedintii asista presedintele in coordonarea, informarea si reprezentarea Ordinului si fiecare are atributii specifice legate de:
   a) profesie si onorarii;
   b) legislatie si regulamente;
   c) informare si relatii publice;
   d) educatie si pregatire profesionala;
   e) organizare, gestiune si relatia cu membrii.
   (3) Vicepresedintii coordoneaza, conform hotararii Consiliului national, unul dintre urmatoarele grupuri de lucru:
   a) grupul de lucru privind formele de exercitare a profesiei si onorarii;
   b) grupul de lucru privind legislatia, regulamentele si codul deontologic;
   c) grupul de lucru privind imaginea, relatiile internationale si relatiile publice;
   d) grupul de lucru privind educatia, pregatirea profesionala si stagiul;
   e) grupul de lucru privind organizarea, gestiunea si relatia cu membrii.

   ARTICOLUL 41
  Grupurile de lucru

   (1) Grupurile de lucru sunt structuri prin care Ordinul isi promoveaza initiativele, atat in interiorul, cat si in exteriorul organizatiei.
   (2) Grupurile de lucru se formeaza prin libera adeziune a oricarui membru al Ordinului. Membrii Consiliului national, cu exceptia presedintilor de filiale, au obligatia de a activa in unul dintre grupurile de lucru.
   (3) Initiativele propuse in cadrul unui grup de lucru vor fi aduse la cunostinta Colegiului director de catre coordonatorii acestora. Validarea acestor initiative se face de catre Colegiul director, care le va supune votului Consiliului national.
   (4) Orice initiativa a grupurilor de lucru ale filialelor teritoriale va fi analizata de grupul de lucru de resort al Ordinului.
   (5) Presedintii filialelor teritoriale vor face parte din grupul de lucru al presedintilor constituit la nivelul Ordinului.

   ARTICOLUL 42
  Trezorierul

   (1) Trezorierul este insarcinat cu executia bugetului Ordinului.
   (2) Proiectul de buget, pregatit de serviciul de specialitate al Ordinului, sub controlul trezorierului, va fi avizat de Colegiul director. Consiliul national va aproba bugetul Ordinului pentru anul calendaristic urmator in ultima sedinta a anului in curs.
   (3) Elaborarea bugetului va tine cont de principiile stabilite de Conferinta nationala.
   (4) Documentele de plata vor fi semnate atat de presedinte, cat si de trezorier.
   (5) In fiecare an, cel mai tarziu pana la 15 aprilie, trezorierul va prezenta Consiliului national un raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar anterior.
   (6) Trezorierul coordoneaza grupul de lucru pe probleme economice al Ordinului.

   CAPITOLUL V
  Presedintele Ordinului

   ARTICOLUL 43
  Presedintele Ordinului

   (1) Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania reprezinta Ordinul in relatiile sale cu persoane juridice, de drept public sau privat, din tara sau strainatate, ori cu persoane fizice si incheie, in numele Ordinului, conventii si contracte.
   (2) Presedintele Ordinului coordoneaza intreaga activitate a Ordinului.
   (3) Presedintele Ordinului convoaca Colegiul director, conduce sedintele si asigura executarea deciziilor luate.
   (4) Presedintele Ordinului convoaca Consiliul national, cu avizul favorabil al Colegiului director, conduce sedintele si asigura executarea deciziilor luate.
   (5) Presedintele Ordinului ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului.
   (6) In caz de indisponibilitate temporara sau de lipsa pentru o perioada mai mare de 15 zile lucratoare, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti.
   (7) Presedintele, in exercitarea atributiilor sale, semneaza hotararile adoptate de Conferinta nationala, Consiliul national si Colegiul director.
   (8) In exercitarea atributiilor curente presedintele Ordinului emite decizii.

   ARTICOLUL 44
  Organizarea aparatului administrativ

   (1) Organigrama aparatului administrativ al Ordinului se aproba prin hotarare a Conferintei nationale.
   (2) Secretarul general coordoneaza si controleaza activitatea curenta a aparatului administrativ, avand atributiile si obligatiile prevazute in regulamentul intern.
   (3) Secretarul general se bucura de stabilitate in functie si nu poate fi schimbat ca urmare a schimbarii forurilor de conducere ale Ordinului.

   CAPITOLUL VI
  Comisia de cenzori

   ARTICOLUL 45
  Dispozitii generale

   (1) Comisia de cenzori este formata din 3 membri titulari si 2 supleanti, alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani.
   (2) Comisia se intruneste:
   a) pentru prima data in termen de 15 de zile de la alegere si desemneaza prin vot secret presedintele;
   b) in sedinte ordinare, potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare;
   c) in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie, in conditiile in care este sesizata de existenta unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului si a patrimoniului, la convocarea presedintelui comisiei.
   (3) Sedintele sunt considerate statutare daca sunt prezenti cel putin 2 dintre membrii comisiei.
   (4) Pentru intocmirea raportului privind gestiunea fondurilor si utilizarea mijloacelor fixe de catre forurile alese de Conferinta nationala sau a persoanelor desemnate de acestea, comisia de cenzori va apela la un expert contabil sau la un contabil autorizat.
   (5) Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de cenzori va fi aprobat de Consiliul national.

   ARTICOLUL 46
  Competentele comisiei de cenzori

   Comisia de cenzori asigura controlul financiar intern al Ordinului si are urmatoarele atributii:
   a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Ordinului, precum si bilantul contabil, sub aspectul legalitatii, al corectitudinii datelor si al regularitatii evidentelor in documentele contabile;
   b) verifica daca operatiunile financiare ale Ordinului se regasesc in hotararile Colegiului director sau ale Consiliului national si daca acestea sunt conforme cu bugetul aprobat;
   c) intocmeste raportul de descarcare de gestiune al organelor alese ale Ordinului si il prezinta Conferintei nationale.

   ARTICOLUL 47
  Rapoartele Comisiei de cenzori

   Rapoartele anuale ale comisiei de cenzori vor fi semnate obligatoriu de toti membrii titulari ai comisiei si vor fi inaintate presedintelui Ordinului, in termen de 3 zile de la intocmire.

   CAPITOLUL VII
  Baza de date si oficiul de data certa

   ARTICOLUL 48
  Evidente si baze de date

   (1) Ordinul va inregistra si reactualiza periodic, intr-o evidenta distincta de datele din Tabloul National al Arhitectilor, toate datele inregistrate la inscrierea in Ordin si completate pe parcurs referitoare la membrii Ordinului si, intr-o a doua evidenta conexa, toate datele care privesc aspectele financiare legate de taxa de inscriere si plata cotizatiilor.
   (2) Baza de date are 3 sectiuni:
   a) generala - care cuprinde toate datele inregistrate la inscrierea in Ordin si completate pe parcurs si care poate fi prezentata numai Consiliului de conducere, Colegiului director si presedintelui Ordinului, precum si persoanelor imputernicite de acestia;
   b) pentru membri - care cuprinde toate datele pe care membrii le considera publice pentru confrati.
   Restrictionarea informatiilor se face de membrul Ordinului la inscriere sau pe parcurs, printr-o solicitare scrisa adresata secretarului teritorial al filialei din care face parte;
   c) publica - care cuprinde datele cuprinse in tablourile arhitectilor si adresele profesionale.
   (3) Elementele care tin de datele personale pot fi puse la dispozitia membrilor Ordinului si tertilor numai cu acordul persoanelor vizate; acordul nu este necesar in cazul in care datele sunt solicitate in interesul unei anchete disciplinare sau al unei urmariri penale in curs.
   (4) Persoanele care opereaza bazele de date vor semna un angajament de confidentialitate ai carui termeni vor fi stabiliti de Colegiul director.

   ARTICOLUL 49
  Oficiul de data certa

   In vederea protejarii dreptului de autor, membrii Ordinului pot solicita inregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate intr-un registru, primind astfel data certa.

   TITLUL IV
  Filialele Ordinului

   ARTICOLUL 50
  Dispozitii generale

   (1) Filialele teritoriale ale Ordinului se infiinteaza conform prevederilor din cap. III, sectiunea a 2-a din Legea nr. 184/2001, republicata, si se organizeaza si functioneaza conform regulamentului-cadru de infiintare, organizare si functionare a filialelor.
   (2) Presedintele Ordinului invita o data pe semestru, la sediul Ordinului, presedintii filialelor, pentru reuniuni de informare, de coordonare si concertare a problemelor care intereseaza Ordinul in ansamblul sau.
   (3) Sedintele grupului de lucru vor fi conduse de presedintele Ordinului.

   ARTICOLUL 51
  Raporturile functionale dintre Ordin si filiale

   (1) Potrivit dispozitiilor legale in vigoare filialele sunt structuri teritoriale, cu personalitate juridica, ale Ordinului. In exercitarea atributiilor lor forurile de conducere ale Ordinului emit hotarari si decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor, precum si pentru toti membrii organizatiei. Filialele, sub sanctiunea nulitatii, nu pot emite hotarari si decizii contradictorii actelor emise de forurile de conducere ale Ordinului.
   (2) Ordinul are obligatia sa aduca la cunostinta filialelor urmatoarele:
   a) hotararile si deciziile emise de forurile de conducere si modul in care au fost duse la indeplinire;
   b) modul in care a fost constituit bugetul si executia acestuia.
   (3) Filialele sunt obligate sa aduca la cunostinta Ordinului urmatoarele:
   a) modul in care au fost duse la indeplinire hotararile si deciziile forurilor de conducere ale Ordinului;
   b) hotararile si deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor;
   c) modul in care a fost constituit bugetul filialelor si executia acestuia;
   d) informatii la zi despre colectarea cotizatiilor.

   ARTICOLUL 52
  Relatia cu confratii si raporturile juridice dintre Ordin si filiale

   (1) Presedintele Ordinului, Consiliul national sau Colegiul director pot informa periodic arhitectii inscrisi in Ordin prin intermediul si grija consiliilor teritoriale, cu exceptia situatiei cand informatiile sunt furnizate prin buletinul editat de Ordin, cand informatiile sunt furnizate prin pagina de internet a Ordinului sau cand este vorba despre documentele trimise delegatilor filialelor sau sustinatorilor unor amendamente la documentele Conferintei nationale.
   (2) Filialele teritoriale pot incheia in nume propriu acte juridice de administrare si conservare.
   (3) Filialele teritoriale pot incheia acte de dispozitie numai in numele si pe seama Ordinului, in baza hotararii Colegiului director al Ordinului.

   TITLUL V
  Tabloul National al Arhitectilor

   ARTICOLUL 53
  Dispozitii generale

   (1) Tabloul National al Arhitectilor se intocmeste pentru centralizarea evidentei arhitectilor si conductorilor arhitecti cu drept de semnatura din intreaga tara.
   (2) Tabloul National al Arhitectilor se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   ARTICOLUL 54
  Tablourile teritoriale ale arhitectilor

   (1) Pe langa toate filialele Ordinului se infiinteaza tablourile teritoriale ale arhitectilor, cu evidenta tuturor membrilor acestora.
   (2) Inscrierea arhitectilor si a conductorilor arhitecti in tabloul arhitectilor se face la filialele teritoriale ale Ordinului in raza carora arhitectii isi au domiciliul.
   (3) Pentru intocmirea si actualizarea Tabloului National al Arhitectilor, filialele teritoriale au obligatia sa comunice Ordinului, in termen de 30 de zile de la data efectuarii lor, toate datele si informatiile inregistrate in tablourile arhitectilor.
   (4) Tabloul teritorial al arhitectilor se verifica si se reactualizeaza lunar, prin grija secretarului executiv al filialei, si se comunica Ordinului.
   (5) La sfarsitul fiecarui an presedintele filialei supune aprobarii consiliului teritorial forma finala a datelor cuprinse in Tabloul teritorial al arhitectilor, pentru a fi comunicate Ordinului.
   (6) Inregistrarea arhitectilor si a conductorilor arhitecti cu drept de semnatura in Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea profesiei in intreaga tara.

   ARTICOLUL 55
  Tabloul National al Arhitectilor

   (1) Tabloul National al Arhitectilor va cuprinde:
   a) arhitectii cu drept de semnatura;
   b) conductorii arhitecti cu drept de semnatura.
   (2) Tabloul National al Arhitectilor va evidentia, in ordine alfabetica:
   - numele si prenumele;
   - numarul de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor;
   - filiala;
   - modalitatea de exercitare a profesiei;
   - mentiuni privitoare la sanctiuni;
   - sediul profesional;
   - modalitatea de exercitare a dreptului de semnatura.

   ARTICOLUL 56
  Radierea administrativa din Tabloul National al Arhitectilor

   (1) In aplicarea legii, consiliul de conducere teritorial va dispune radierea din tablou a arhitectilor care nu mai indeplinesc conditiile de inscriere cerute de lege sau in caz de deces. Aceasta masura nu este o sanctiune, ci reprezinta o operatiune administrativa.
   (2) Consiliul teritorial poate dispune radierea din tablou si la cererea arhitectului care intelege sa renunte, in scris, la exercitiul profesiei.
   (3) Radierea din tabloul unei filiale se va putea dispune ca urmare a transferului arhitectului intr-o alta filiala; in acest caz, arhitectul va fi inscris in tabloul filialei unde se transfera si se vor opera modificarile corespunzatoare in Tabloul National al Arhitectilor.
   (4) Decizia privind radierea va fi semnata de presedintele filialei si isi produce efectele de la data comunicarii.

   ARTICOLUL 57
  Legitimatia de membru al Ordinului si parafa profesionala

   (1) Legitimatia de membru constituie dovada inscrierii intr-o filiala a Ordinului si in Tabloul National al Arhitectilor.
   (2) Modelul legitimatiei de membru se stabileste de Consiliul national al Ordinului.
   (3) Parafa profesionala se elibereaza de catre filiala teritoriala in termen de 30 de zile de la inscrierea in sectiunea corespunzatoare din Tabloul National al Arhitectilor. Legitimatia de membru se elibereaza de Ordin.
   (4) In cazul pierderii parafei individuale, arhitectul va declara pierderea parafei individuale intr-un ziar national, iar filiala va solicita radierea numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor. Ordinul va atribui un alt numar arhitectului, care va fi publicat in Tabloul National al Arhitectilor. Numerele radiate vor fi specificate ca atare in Tabloul National al Arhitectilor.

   TITLUL VI
  Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura

   ARTICOLUL 58
  Dispozitii generale

   In exercitarea atributiilor sale, Ordinul are sarcina permanenta de a asigura:
   a) exercitarea competenta si calificata a profesiei;
   b) acordarea dreptului de semnatura arhitectilor si conductorilor arhitecti;
   c) organizarea primirii in profesie;
   d) indrumarea si pregatirea stagiarilor;
   e) organizarea programelor de formare continua a membrilor;
   f) respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale.

   ARTICOLUL 59
  Inscrierea in Ordin si inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor

   (1) Persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege poate solicita inscrierea in Ordin si inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor, dupa caz, printr-o cerere adresata presedintelui filialei teritoriale in a carei raza domiciliaza.
   (2) Cererea se depune, in dublu exemplar, la sediul filialei teritoriale si va cuprinde:
   a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
   b) locul si data nasterii;
   c) elementele actului de identitate: seria si numarul actului, codul numeric personal, data eliberarii si organul emitent;
   d) indicarea diplomei care atesta calitatea de licentiat in arhitectura: numarul, data de eliberare si emitentul;
   e) indicarea sediului profesional unde solicitantul isi exercita sau doreste sa isi exercite profesia;
   f) modalitatea in care solicitantul doreste sa isi exercite profesia;
   g) mentiunea inscrierii anterioare in Ordin si inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor.
   (3) Cererea va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele acte care dovedesc imprejurarile sus-mentionate, depuse de solicitant intr-un singur exemplar:
   - copie legalizata a diplomei de studii sau adeverinta emisa de institutia de invatamant prin care se dovedeste ca solicitantul a promovat examenul de diploma;
   - certificatul de acordare a dreptului de semnatura - pentru cei care solicita inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor la sectiunea "Drept de semnatura";
   - copie a actului de identitate al solicitantului;
   - copie a actelor de stare civila ale acestuia, in cazul schimbarii numelui;
   - copie a certificatului de nastere;
   - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
   - in conditiile unei inscrieri anterioare in Ordin, un certificat, eliberat de filiala teritoriala in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, privind situatia disciplinara si cauzele retragerii sau incetarii calitatii de membru al Ordinului;
   - curriculum vitae;
   - doua fotografii, pentru legitimatia de membru al Ordinului;
   - copie a dovezii achitarii taxei de inscriere;
   - cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care solicita primirea in profesie pe baza de diplome eliberate de o institutie de invatamant superior din strainatate, vor depune si dovada echivalarii diplomei in conditiile legii.
   (4) Arhitectul care isi schimba domiciliul are obligatia de a solicita transferul in filiala teritoriala din raza unde domiciliaza, printr-o cerere adresata in scris presedintelui filialei respective, in termen de maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului.

   ARTICOLUL 60
  Domeniul de exercitare a dreptului de semnatura

   Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire, precum si planurile urbanistice de detaliu (PUD) vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un conductor arhitect cu drept de semnatura, potrivit competentelor legale.

   ARTICOLUL 61
  Arhitect si conductor arhitect cu drept de semnatura

   (1) Arhitectul si conductorul arhitect dobandesc drept de semnatura, acordat de Ordin, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage obligatoriu inscrierea acestora in Tabloul National al Arhitectilor.
   (2) Conductorii arhitecti, absolventi cu diploma pana in anul 2004 inclusiv, pot primi drept de semnatura limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept.
   (3) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritati cu privire la calitatea si functionalitatea solutiilor propuse, integrarea in ambianta inconjuratoare a posibilitatilor tehnice de realizare si cu respectarea legislatiei in domeniu.
   (4) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor. Copiile tuturor pieselor scrise si desenate, componente ale proiectelor, vor trebui semnate si parafate in original. Lucrarile colective trebuie sa poarte semnatura tuturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor.
   (5) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.
   (6) Conductorii arhitecti inscrisi in Ordin, in conditiile legii, la sectiunea "Conductori arhitecti cu drept de semnatura", care prin completarea studiilor dobandesc diploma de arhitect, vor primi, la cerere, drept de semnatura fara efectuarea unei perioade de stagiu.

   ARTICOLUL 62
  Incompatibilitati

   Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit legii, este incompatibila cu situatiile in care:
   a) arhitectul indeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, expert sau consilier ales sau numit in cadrul administratiei publice implicate in procesul de avizare sau de autorizare;
   b) arhitectul este functionar public.

   ARTICOLUL 63
  Drepturile membrilor cu drept de semnatura

   Arhitectul si conductorul arhitect cu drept de semnatura au urmatoarele drepturi:
   a) sa fie inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor;
   b) sa elaboreze si sa semneze proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire, precum si planurile urbanistice de detaliu (PUD);
   c) sa verifice in timpul executiei lucrarii conformitatea acesteia cu autorizatia emisa, chiar daca asistenta tehnica nu i-a fost incredintata;
   d) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta, onorariu al carui nivel de referinta este stabilit potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 184/2001, republicata;
   e) sa introduca in contractul incheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.

   ARTICOLUL 64
  Obligatiile membrilor cu drept de semnatura

   Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:
   a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;
   b) sa se conformeze si sa respecte codul deontologic al profesiei de arhitect si prezentul regulament;
   c) sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege;
   d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
   e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
   f) sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale, actiunile si masurile care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale clientului fiind interzise;
   g) sa anunte in scris filiala teritoriala din care face parte despre orice modificare in forma de exercitare a profesiei imediat ce aceasta a avut loc, anexand si o copie dupa actele doveditoare;
   h) sa predea filialei din care face parte parafa individuala, in cazul suspendarii dreptului de semnatura.

   ARTICOLUL 65
  Suspendarea si incetarea dreptului de semnatura

   (1) Dreptul de semnatura se suspenda:
   a) temporar, la cererea persoanei inscrise;
   b) dupa 6 luni, in caz de neplata fara justificare a cotizatiilor anuale catre Ordin, pana la achitarea lor integrala, prin decizie a presedintelui filialei;
   c) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva;
   d) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii.
   (2) Dreptul de semnatura inceteaza:
   a) prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de semnatura;
   b) daca arhitectul sau conductorul arhitect a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
   (3) Suspendarea si incetarea dreptului de semnatura conduc la modificari in tablourile teritoriale si in Tabloul National al Arhitectilor.
   (4) Incetarea dreptului de semnatura atrage pierderea calitatii de membru al Ordinului si radierea din Tabloul National al Arhitectilor.

   ARTICOLUL 66
  Stagiul

   (1) Stagiul reprezinta o perioada premergatoare obtinerii dreptului de semnatura si are drept scop pregatirea profesionala a arhitectului la inceputul exercitarii profesiei. Inscrierea stagiarilor in Ordin este obligatorie.
   (2) Stagiul este obligatoriu si efectiv, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Arhitectul, absolvent potrivit prevederilor legii, isi va desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 2 ani, in baza unui contract individual de munca, sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura, cu practica profesionala in domeniu de minimum 5 ani.
   (3) In aplicarea prevederilor art. 58 lit. d), Ordinul va infiinta Registrul arhitectilor stagiari, care va cuprinde arhitectii si conductorii arhitecti stagiari. In timpul stagiului, arhitectul va fi inscris in Registrul arhitectilor stagiari instituit la nivelul Ordinului si filialelor, iar pe toate inscrisurile profesionale denumirea purtata de acesta va fi arhitect stagiar.
   (4) Consiliul de conducere al filialei teritoriale are obligatia de a organiza si supraveghea indrumarea arhitectilor stagiari prin intermediul unei persoane desemnate.

   ARTICOLUL 67
  Durata stagiului

   (1) Durata stagiului este de 2 ani efectivi, calculati de la data incheierii contractului de munca.
   (2) Pentru absolventii de arhitectura cu diploma de masterat sau doctorat in domeniu, durata stagiului se reduce la un an, cu respectarea conditiilor de la alin. (1).

   ARTICOLUL 68
  Inscrierea in Registrul arhitectilor stagiari

   (1) Cererea de inscriere in Ordin se depune la filiala teritoriala in a carei raza solicitantul isi are domiciliul, conform art. 59.
   (2) La cerere se vor anexa, alaturi de actele necesare inscrierii mentionate la art. 59, contractul de munca al stagiarului incheiat potrivit prevederilor legale in materie, precum si angajamentul arhitectului cu drept de semnatura sub indrumarea caruia acesta exercita stagiul.

   ARTICOLUL 69
  Suspendarea stagiului

   (1) Stagiul se considera suspendat si perioada respectiva nu este inclusa in calculul celor 2 ani efectivi in conditiile in care inceteaza raporturile de munca.
   (2) Suspendarea stagiului se evidentiaza in Registrul arhitectilor stagiari.
   (3) Stagiul poate fi reluat cand motivele suspendarii inceteaza, caz in care perioada efectuata anterior este inclusa in perioada stagiului.

   ARTICOLUL 70
  Asigurarea indrumarii profesionale

   (1) Arhitectul care garanteaza indrumarea profesionala a stagiarului trebuie sa aiba competenta profesionala ceruta de lege si de prevederile prezentului regulament.
   (2) Arhitectul indrumator se angajeaza fata de consiliul filialei teritoriale cu privire la asigurarea unei bune si complete pregatiri profesionale si a unui venit echitabil pentru stagiar, corespunzator muncii depuse, si este obligat sa il informeze pe presedintele filialei, in scris, asupra oricarei cauze de incetare a indrumarii.
   (3) Daca, din orice motive, pe perioada stagiului arhitectul care asigura efectiv indrumarea profesionala nu isi mai poate indeplinii obligatiile specifice, acesta va trebui sa depuna un raport motivat asupra situatiei intervenite, adresat presedintelui filialei, solicitand preluarea obligatiilor de catre un alt arhitect.
   (4) In cazul in care se constata ca arhitectul, cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin angajamentul asumat potrivit prezentului regulament si/sau prin contractul incheiat in acest sens cu stagiarul, consiliul filialei teritoriale va declansa impotriva sa procedura disciplinara, potrivit legii si prezentului regulament.

   ARTICOLUL 71
  Drepturile arhitectilor si conductorilor arhitecti stagiari

   (1) Stagiarii pot semna in perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii, intocmite pentru concursuri, expozitii sau alte manifestari specializate, in masura in care rezultatul acestora nu presupune eliberarea unei autorizatii de construire.
   (2) Stagiarii pot colabora in calitate de proiectant la intocmirea documentatiilor pentru proiecte de arhitectura care sunt de competenta arhitectilor, daca un arhitect cu drept de semnatura asigura conducerea proiectului.
   (3) Pentru o buna si completa pregatire profesionala, stagiarii vor participa efectiv la toate fazele de proiectare, inclusiv la cea de urmarire de santier.
   (4) Stagiarii pot participa pe toata durata stagiului la conferintele de stagiu organizate de Ordin.

   ARTICOLUL 72
  Obligatiile arhitectilor si conductorilor arhitecti stagiari

   (1) Stagiarii sunt supusi tuturor dispozitiilor legale privitoare la profesia de arhitect.
   (2) Stagiarii au obligatia suplimentara de a anunta in scris suspendarea stagiului, cu motivarea gestului.

   ARTICOLUL 73
  Conferintele de stagiu

   (1) Conferintele de stagiu anuale se constituie ca o forma de indrumare profesionala a arhitectilor stagiari, in vederea acordarii dreptului de semnatura.
   (2) Conferintele de stagiu cuprind expuneri asupra legislatiei specifice domeniului, cu prezentarea aplicarii practice a acesteia, potrivit tematicii comunicate de comisia de atestare.
   (3) Ordinul, prin Colegiul director, are obligatia de a organiza anual o conferinta de stagiu.

   ARTICOLUL 74
  Finalizarea stagiului

   La implinirea celor 2 ani de desfasurare efectiva a profesiei in domeniul arhitecturii, stagiarul care solicita drept de semnatura trebuie sa se prezinte la sesiunea de acordare a dreptului de semnatura, organizata trimestrial de Ordin.

   ARTICOLUL 75
  Acordarea dreptului de semnatura

   (1) In aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) lit. g), Colegiul director are urmatoarele atributii:
   a) aproba tematica conferintelor de stagiu, la propunerea grupului de lucru privind educatia si pregatirea profesionala;
   b) numeste lectori pentru conferintele de stagiu;
   c) organizeaza sesiunile de acordare a dreptului de semnatura, in colaborare cu filialele Ordinului.
   (2) Normele metodologice de acordare a dreptului de semnatura sunt obligatorii la nivelul intregii tari.

   TITLUL VII
  Modalitatea de exercitare a profesiei de arhitect

   ARTICOLUL 76
  Dispozitii generale

   (1) Pentru exercitarea profesiei, arhitectii cu drept de semnatura pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societati civile profesionale, societati comerciale de proiectare sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca, potrivit legii.
   (2) Arhitectul este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele si modalitatile de exercitare a profesiei prevazute de lege.
   (3) Indiferent de forma de exercitare a profesiei precizata la alin. (1), arhitectii cu drept de semnatura pot dobandi calitatea de proiectant general.
   (4) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitectii cu drept de semnatura pot angaja salariati.
   (5) Societatile comerciale de proiectare sau alte forme de asociere constituite conform legii, care nu au in cadrul personalului un arhitect cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca, pentru intocmirea documentatiilor de urbanism si a proiectelor de arhitectura supuse aprobarii sau autorizarii, sa foloseasca pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnatura.
   (6) Arhitectii, titulari ai birourilor individuale sau asociate sau asociati intr-o societate civila de arhitectura, isi pot incepe activitatea doar dupa declararea formei si modalitatii de exercitare a profesiei la filiala teritoriala din care fac parte si inregistrarea acestora la administratia financiara din localitatea unde isi desfasoara activitatea.
   (7) Arhitectul este obligat sa anunte in scris filiala teritoriala din care face parte despre orice modificare in forma de exercitare a profesiei, imediat ce aceasta a avut loc, anexand si o copie dupa actele doveditoare.
   (8) Obligatia de a comunica de indata filialei teritoriale, in scris, modificarile privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atat arhitectului, cat si titularului biroului individual sau coordonatorului birourilor asociate si societatilor civile profesionale de arhitectura.

   ARTICOLUL 77
  Birourile individuale de arhitectura

   (1) Birourile individuale de arhitectura, constituite potrivit legii, se declara la Ordin. Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si client.
   (2) In birourile individuale de arhitectura isi exercita profesia un arhitect cu drept de semnatura, in calitate de titular. In cadrul biroului individual isi pot desfasura activitatea si alti arhitecti, cu sau fara drept de semnatura, precum si stagiari care pot avea calitatea de salariati.

   ARTICOLUL 78
  Procedura de infiintare a birourilor individuale de arhitectura

   (1) Birourile individuale de arhitectura se infiinteaza prin actul de vointa/decizia arhitectului titular.
   (2) Birourile individuale de arhitectura se inregistreaza la filiala teritoriala a Ordinului in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional, prin depunerea urmatoarelor documente:
   - cererea-tip de inregistrare a biroului individual de arhitectura, semnata si parafata, intocmita in doua exemplare, din care unul, purtand numarul de inregistrare a cererii, se pastreaza in evidenta filialei Ordinului, iar celalalt se returneaza solicitantului, acesta netinand loc de dovada de inregistrare a biroului individual de arhitectura;
   - dovada spatiului;
   - modelul siglei si stampilei biroului individual de arhitectura la scara 3/1 si 1/1;
   - actul de infiintare a biroului individual in 3 exemplare, din care doua, purtand dovada de inregistrare a biroului individual de arhitectura la filiala Ordinului, se vor returna solicitantului in termen de cel mult 7 zile.
   (3) In termen de 7 zile de la inregistrarea cererii, presedintele filialei teritoriale va elibera o dovada de inregistrare a biroului individual de arhitectura.

   ARTICOLUL 79
  Procedura de desfiintare a birourilor individuale de arhitectura

   (1) Titularul biroului individual de arhitectura are obligatia finalizarii tuturor contractelor angajate.
   (2) Pentru renuntarea la exercitiul profesiei se formuleaza o cerere in scris cu cel putin 60 de zile inainte de data prevazuta pentru incetarea activitatii.
   (3) In conditiile in care titularul biroului individual de arhitectura este radiat definitiv din Tabloul National al Arhitectilor, acesta trebuie sa cedeze, fara pretentii financiare, in termen de 30 de zile de la decizia definitiva de radiere din Tabloul National al Arhitectilor, toate contractele angajate unui arhitect cu drept de semnatura.

   ARTICOLUL 80
  Birourile asociate de arhitectura

   (1) Birourile individuale de arhitectura, constituite potrivit legii, se pot asocia prin contract in scopul exercitarii in comun a profesiei. Asocierea nu poate restrange drepturile arhitectilor asociati, cu exceptia interdictiei de a angaja clienti cu interese contrare.
   (2) Conventia de asociere se incheie, in forma scrisa, intre arhitectii titulari ai birourilor individuale de arhitectura.
   (3) Conventia de asociere se declara si se depune la filiala teritoriala unde sunt inregistrate birourile individuale, nu mai tarziu de 7 zile calendaristice de la semnarea ei.
   (4) Un asociat nu poate accepta o lucrare sau un client daca unul dintre asociatii sai se opune in mod justificat.

   ARTICOLUL 81
  Procedura de infiintare a birourilor asociate de arhitectura

   (1) Asocierea birourilor individuale de arhitectura se declara la filiala teritoriala a Ordinului unde se afla sediul profesional, prin depunerea urmatoarelor documente:
   - cererea-tip de inregistrare a birourilor asociate de arhitectura, semnata si parafata de catre toti asociatii, intocmita in doua exemplare, din care unul, purtand numarul de inregistrare a cererii, se pastreaza in evidenta filialei Ordinului, iar celalalt se returneaza solicitantului, acesta netinand loc de dovada de inregistrare a biroului individual de arhitectura;
   - dovada spatiului;
   - modelul siglei si stampilei birourilor asociate de arhitectura la scara 3/1 si 1/1;
   - exemplarele contractului de asociere, din care unul se va pastra la filiala, iar celelalte, purtand dovada de inregistrare a birourilor asociate de arhitectura la filiala Ordinului, se vor returna solicitantului in termen de cel mult 7 zile.
   (2) In termen de 7 zile de la inregistrarea cererii, presedintele filialei teritoriale va elibera o dovada de inregistrare a birourilor asociate de arhitectura.

   ARTICOLUL 82
  Procedura de desfiintare a asocierii birourilor  de arhitectura

   (1) Conditiile desfiintarii asocierii se vor stabili prin contractul de asociere, iar renuntarea la asociere se anunta in scris in termen de 7 zile la filiala unde este inregistrata cererea initiala de infiintare, precum si la filialele din care fac parte asociatii, in conditiile inscrierii acestora in mai multe tablouri teritoriale.
   (2) Prin desfiintarea asocierii, daca titularii birourilor nu hotarasc altfel, birourile individuale isi desfasoara activitatea in continuare in mod independent.

   ARTICOLUL 83
  Societatile civile profesionale de arhitectura

   (1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, de catre 2 sau mai multi arhitecti cu drept de semnatura, prin contract de societate inregistrat la filiala teritoriala a Ordinului.
   (2) Raporturile contractuale se nasc intre client si societatea civila profesionala, indiferent care dintre arhitectii asociati sau salariati indeplineste serviciul profesional.
   (3) In cadrul societatilor civile profesionale, patrimoniul este comun si apartine asociatilor in cote-parti stabilite prin contractul de societate.
   (4) Contractul de societate civila profesionala de arhitectura si statutul acesteia sunt incheiate in forma scrisa intre arhitectii asociati, cu respectarea contractului-cadru stabilit de Consiliul national al Ordinului.

   ARTICOLUL 84
  Procedura de infiintare a societatilor civile profesionale de arhitectura

   (1) Societatile civile profesionale de arhitectura se declara la filiala teritoriala a Ordinului, unde se afla sediul profesional, prin depunerea urmatoarelor documente:
   - cererea-tip de inregistrare a societatii civile profesionale, intocmita in doua exemplare, din care unul, purtand numarul de inregistrare a cererii, se pastreaza in evidenta filialei, iar celalalt se returneaza solicitantului, acesta netinand loc de dovada de inregistrare a societatii civile profesionale de arhitectura;
   - dovada spatiului;
   - modelul siglei si stampilei societatii civile profesionale la scara 3/1 si 1/1;
   - exemplarele contractului de societate si o copie a statutului, din care unul se va pastra la filiala, iar celelalte, purtand dovada de inregistrare a societatii civile de arhitectura, se vor returna solicitantului in termen de cel mult 7 zile.
   (2) In termen de 7 zile de la inregistrarea cererii, presedintele filialei teritoriale va elibera o dovada de inregistrare a societatii civile profesionale de arhitectura.

   ARTICOLUL 85
  Procedura de desfiintare a societatilor civile profesionale de arhitectura

   Conditiile desfiintarii se vor stabili prin contractul de societate si statut, iar renuntarea la asociere se anunta in scris in termen de 7 zile la filiala unde este inregistrata cererea initiala de infiintare, precum si la filialele din care fac parte asociatii, in conditiile inscrierii acestora in mai multe tablouri teritoriale.

   ARTICOLUL 86
  Principii

   Toate formele de exercitare a profesiei de arhitect sunt supuse urmatoarelor principii:
   a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale;
   b) obligatia de a comunica in scris filialei teritoriale modificarile privind asocierea revine titularului biroului individual sau coordonatorului birourilor asociate si societatilor civile profesionale;
   c) in cazul neintelegerilor dintre arhitecti privind formele de exercitare a profesiei se va cere concilierea de catre presedintele filialei teritoriale, conciliere pe care acesta o va face personal sau prin delegare a unui consilier al filialei teritoriale, in termen de cel mult 14 zile; daca aceasta conciliere nu stinge litigiul dintre parti, acestea se pot adresa justitiei;
   d) toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar, dar este interzisa angajarea ca personal auxiliar a arhitectilor diplomati.

   ARTICOLUL 87
  Procedura de inregistrare a formelor de exercitare a profesiei de arhitect

   (1) Cererile de inregistrare a formelor de exercitare a profesiei pot fi respinse numai in cazul in care documentele depuse nu cuprind toate mentiunile prevazute in prezentul regulament sau contin dispozitii contrare legii si statutului profesiei.
   (2) In evidenta filialei se vor arhiva toate documentele depuse de titulari, precum si dovada de inregistrare emisa, intr-un dosar de evidenta care se deschide pentru fiecare birou individual, asociere de birouri sau societate civila profesionala.

   TITLUL VIII
  Raspunderea disciplinara

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   ARTICOLUL 88
  Raspunderea disciplinara

   (1) Membrii Ordinului raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 184/2001, republicata, ale prezentului regulament, ale codului deontologic al profesiei, ale hotararilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.
   (2) Protectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii ale forurilor de conducere ale profesiei sunt incredintate organelor profesiei constituite potrivit dispozitiilor legii.
   (3) Raspunderea disciplinara a arhitectului nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a acestuia.
   (4) Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului, cel in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.
   (5) In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica pedeapsa complementara a interdictiei de exercitare a profesiei, o copie a dispozitivului hotararii va fi comunicata filialei Ordinului.
   (6) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor de catre comisiile de disciplina, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor.

   ARTICOLUL 89
  Sanctiunile disciplinare

   Sanctiunile disciplinare sunt:
   a) avertismentul;
   b) votul de blam;
   c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura;
   d) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a calitatii de membru al Ordinului.

   ARTICOLUL 90
  Instante disciplinare

   Instantele disciplinare sunt:
   a) comisia teritoriala de disciplina;
   b) Comisia nationala de disciplina.

   CAPITOLUL II
  Functionarea comisiilor teritoriale de disciplina

   ARTICOLUL 91
  Comisiile teritoriale de disciplina

   (1) In fiecare filiala teritoriala se organizeaza si functioneaza o comisie teritoriala de disciplina, independenta de forurile de conducere ale filialei teritoriale. Comisiile teritoriale de disciplina vor fi compuse din:
   a) 5 membri, dintre care 3 titulari si 2 supleanti pentru filialele teritoriale care au pana la 250 de membri;
   b) 7 membri, dintre care 5 titulari si 2 supleanti pentru filialele teritoriale care au intre 251 si 1.000 de membri;
   c) 13 membri, dintre care 9 titulari si 4 supleanti pentru filialele care au peste 1.000 de membri.
   (2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor teritoriale de disciplina vor fi arhitecti cu drept de semnatura.
   (3) Membrii comisiilor teritoriale de disciplina sunt alesi de conferinta teritoriala a filialei, pe o perioada de 4 ani.

   ARTICOLUL 92
  Organizarea si functionarea comisiilor teritoriale de disciplina

   (1) Comisia teritoriala de disciplina se organizeaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 184/2001, republicata, ale prezentului regulament si ale codului deontologic.
   (2) Membrii comisiilor teritoriale de disciplina se aleg de conferinta teritoriala dintre arhitectii cu o vechime de minimum 10 ani in profesie.
   (3) Comisia teritoriala de disciplina se intruneste:
   - pentru prima data, in termen de 15 zile de la alegere, pentru desemnarea presedintelui;
   - in sedinte de lucru, la convocarea presedintelui.
   (4) Un angajat al filialei, desemnat de consiliul de conducere teritorial, indeplineste functia de secretar al comisiei teritoriale de disciplina.

   ARTICOLUL 93
  Atributiile comisiei teritoriale de disciplina

   (1) Comisia teritoriala de disciplina judeca, in prima instanta, abaterile disciplinare savarsite de arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in filiala.
   (2) Comisia teritoriala de disciplina hotaraste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 184/2001, republicata.
   (3) Pentru sanctiunile prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c)-d) din Legea nr. 184/2001, republicata, comisia teritoriala de disciplina propune sanctiunea si inainteaza dosarul catre Comisia nationala de disciplina.

   ARTICOLUL 94
  Atributiile presedintelui comisiei teritoriale de disciplina

   Presedintele comisiei teritoriale de disciplina are urmatoarele atributii:
   a) coordoneaza activitatea comisiei teritoriale de disciplina;
   b) alcatuieste completele de judecata;
   c) programeaza sedintele comisiei teritoriale de disciplina;
   d) organizeaza evidentele comisiei teritoriale de disciplina;
   e) organizeaza activitatile cu caracter administrativ ale comisiei teritoriale de disciplina.

   ARTICOLUL 95
  Completul de judecata

   (1) Completul de judecata al comisiei teritoriale de disciplina este alcatuit din 3 membri.
   (2) Presedintele comisiei teritoriale de disciplina va desemna pentru fiecare cauza un complet de judecata, precum si presedintele acestuia.
   (3) Prezenta membrilor completului, precum si respectarea orei de incepere a sedintei sunt obligatorii.
   (4) Din completele de judecata nu pot face parte sotul sau rudele ori afinii pana la gradul 3 inclusiv ai arhitectului trimis in judecata, precum si ai celui care a declansat prin plangere procedura disciplinara.

   ARTICOLUL 96
  Atributiile presedintelui completului de judecata

   Presedintele completului de judecata are urmatoarele atributii:
   a) planifica si comunica membrilor completului de judecata, cu cel putin 3 zile inainte de data reuniunii, rapoartele scrise asupra problemelor ce urmeaza a fi discutate la urmatoarea sedinta, in functie de ordinea de zi aprobata la sedinta anterioara;
   b) face prezenta membrilor completului de judecata si apelul partilor la inceputul fiecarei sedinte;
   c) conduce dezbaterile, da cuvantul partilor, precum si celorlalti membri ai completului de judecata si asigura disciplina sedintei.

   ARTICOLUL 97
  Sanctiuni administrative pentru abaterile membrilor

comisiei teritoriale de disciplina

   In cazul in care membrii comisiei teritoriale de disciplina absenteaza nemotivat de la sedintele acesteia ori nu isi indeplinesc atributiile care le revin potrivit calitatii lor, consiliul de conducere al filialei, la propunerea presedintelui comisiei teritoriale de disciplina, le va aplica urmatoarele sanctiuni administrative:
   a) avertisment scris;
   b) vot de blam la 3 abateri;
   c) excludere din comisia teritoriala de disciplina dupa aplicarea primelor doua sanctiuni.

   ARTICOLUL 98
  Completarea comisiei teritoriale de disciplina

   Locurile ramase vacante se completeaza cu membrii supleanti sau cu arhitecti candidati la comisia teritoriala de disciplina in cadrul conferintei teritoriale, in ordinea numarului de voturi obtinute.

   ARTICOLUL 99
  Hotararile si rezolutiile comisiei teritoriale de disciplina

   (1) Hotararile se adopta in cauzele disciplinare cu majoritatea voturilor membrilor completului.
   (2) Hotararile se adopta ca urmare a parcurgerii procedurii de judecare a abaterilor, prevazuta in prezentul regulament, completat cu prevederile Codului de procedura civila.
   (3) Rezolutiile se adopta in probleme de organizare, discutate de plenul comisiei teritoriale de disciplina, in cadrul sedintelor cu caracter administrativ.
   (4) Rezolutiile se adopta cu votul majoritatii simple. In caz de balotaj al votului membrilor comisiei, votul presedintelui comisiei teritoriale de disciplina va prevala.

   ARTICOLUL 100
  Arhiva

   (1) Toate materialele necesare sedintelor comisiei teritoriale de disciplina, indiferent ca sunt administrative sau de judecata disciplinara, se vor redacta, multiplica si comunica de catre secretarul comisiei, cu sprijinul secretariatului filialei.
   (2) Comisia teritoriala de disciplina tine, prin grija secretarului sau, urmatoarele registre:
   a) Registrul de procese-verbale si rezolutii ale sedintelor administrative din plenul comisiei teritoriale de disciplina;
   b) Registrul general al cauzelor disciplinare in care se inregistreaza fiecare cauza.

   ARTICOLUL 101
  Contestatiile impotriva hotararilor comisiei teritoriale de disciplina

   Impotriva hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 38 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 184/2001, republicata, se poate formula contestatie la Comisia nationala de disciplina in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

   ARTICOLUL 102
  Aplicarea hotararilor disciplinare

   Aplicarea hotararilor disciplinare prevazute la art. 38 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 184/2001, republicata, se face de catre Colegiul director sau consiliul filialei teritoriale, dupa caz.

   CAPITOLUL III
  Functionarea Comisiei nationale de disciplina

   ARTICOLUL 103
  Comisia nationala de disciplina

   (1) Comisia nationala de disciplina se organizeaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 184/2001, republicata, si ale prezentului regulament.
   (2) Comisia nationala de disciplina functioneaza independent de forurile de conducere ale Ordinului.
   (3) Comisia nationala de disciplina este alcatuita din 5 titulari si 4 supleanti cu minimum 10 ani vechime, din care cel putin 3 sunt arhitecti cu drept de semnatura, alesi de Conferinta nationala a Ordinului.
   (4) Comisia nationala de disciplina se intruneste:
   - pentru prima data in termen de 15 zile de la alegerea ei si desemneaza din randul membrilor sai, prin vot secret, presedintele;
   - in sedinte de lucru, la convocarea presedintelui.
   (5) Un angajat al Ordinului, desemnat de Colegiul director, indeplineste functia de secretar al Comisiei nationale de disciplina, calitate in care pastreaza, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare in vederea desfasurarii activitatii Comisiei nationale de disciplina, sub indrumarea presedintelui.

   ARTICOLUL 104
  Competenta Comisiei nationale de disciplina

   Comisia nationala de disciplina judeca abaterile pentru care comisiile teritoriale de disciplina au propus, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicata, aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 38 alin. (2) lit. c) si d) din aceeasi lege, precum si:
   a) in fond, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii forurilor de conducere ale filialelor si ale Ordinului;
   b) in recurs, in complet de 5 membri:
   - contestatiile impotriva hotararilor comisiilor teritoriale de disciplina prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 89 lit. a) si b);
   - contestatiile impotriva hotararilor pronuntate in fond de Comisia nationala de disciplina.

   ARTICOLUL 105
  Atributiile presedintelui Comisiei nationale de disciplina

   Presedintele Comisiei nationale de disciplina are urmatoarele atributii:
   a) coordoneaza activitatea Comisiei nationale de disciplina;
   b) alcatuieste complete de judecata;
   c) programeaza sedintele Comisiei nationale de disciplina;
   d) organizeaza evidentele Comisiei nationale de disciplina;
   e) organizeaza activitatile cu caracter administrativ ale Comisiei nationale de disciplina.

   ARTICOLUL 106
  Completul de judecata

   (1) Completul de judecata al Comisiei nationale de disciplina este alcatuit din 3 membri in fond si 5 membri in apel, desemnati de presedintele comisiei.
   (2) Prezenta membrilor completului, precum si respectarea orei de incepere a sedintei sunt obligatorii.
   (3) Absenta poate fi motivata in situatii exceptionale. Intr-o asemenea ipoteza, presedintele va desemna de urgenta un inlocuitor dintre ceilalti membri ai Comisiei nationale de disciplina.
   (4) Presedintele Comisiei nationale de disciplina va desemna pentru fiecare sedinta un presedinte de sedinta, astfel incat sa asigure participarea tuturor membrilor la activitatea acesteia.
   (5) Din completele de judecata nu pot face parte sotul sau rudele ori afinii pana la gradul 3 inclusiv ai arhitectului trimis in judecata, precum si ai celui care a declansat prin plangere procedura disciplinara.
   (6) Din completul de judecata in apel nu pot face parte membri ai Comisiei nationale de disciplina care au judecat cauza in fond. Componenta completului de judecata in apel va fi completata cu membri supleanti ai comisiei alesi de Conferinta nationala.

   ARTICOLUL 107
  Atributiile presedintelui completului de judecata

   Presedintele de sedinta are urmatoarele atributii:
   a) planifica si comunica membrilor completului de judecata, cu cel putin 3 zile inainte de data reuniunii, rapoartele scrise asupra problemelor ce urmeaza a fi discutate la urmatoarea sedinta (situatia de fapt si de drept, fara a se pronunta asupra cauzei), in functie de ordinea de zi aprobata la sedinta anterioara;
   b) face prezenta membrilor completului de judecata si apelul partilor la inceputul fiecarei sedinte;
   c) conduce dezbaterile, da cuvantul partilor, precum si celorlalti membri ai completului de judecata si asigura disciplina sedintei.

   ARTICOLUL 108
  Sanctiuni administrative pentru abaterile membrilor

Comisiei nationale de disciplina

   In cazul in care membrii Comisiei nationale de disciplina absenteaza nemotivat de la sedintele comisiei ori nu isi indeplinesc atributiile care le revin potrivit calitatii lor, Consiliul national al Ordinului, la propunerea presedintelui Comisiei nationale de disciplina, le va aplica urmatoarele sanctiuni:
   a) avertisment scris;
   b) vot de blam la 3 abateri;
   c) excludere din Comisia nationala de disciplina dupa aplicarea primelor doua sanctiuni.

   ARTICOLUL 109
  Completarea Comisiei nationale de disciplina

   Locurile ramase vacante se completeaza cu membri supleanti sau cu arhitecti candidati la Comisia nationala de disciplina in cadrul Conferintei nationale, in ordinea numarului de voturi obtinute.

   ARTICOLUL 110
  Hotararile si rezolutiile Comisiei nationale de disciplina

   (1) Hotararile se adopta potrivit procedurilor de judecata a abaterilor, proceduri care se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.
   (2) Comisia nationala de disciplina dezbate problemele de organizare in cadrul sedintelor cu caracter administrativ si adopta rezolutii cu votul majoritatii simple.

   ARTICOLUL 111
  Arhiva

   (1) Toate materialele necesare sedintelor Comisiei nationale de disciplina, indiferent ca sunt administrative sau de judecata disciplinara, se vor redacta, multiplica si comunica de catre secretarul comisiei, cu sprijinul secretariatului Ordinului.
   (2) Comisia nationala de disciplina tine, prin grija secretarului, urmatoarele registre:
   a) Registrul de procese-verbale si rezolutii;
   b) Registrul general al cauzelor disciplinare in care se inregistreaza fiecare cauza.

   ARTICOLUL 112
  Contestatiile impotriva hotararilor Comisiei nationale de disciplina

   Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicata, se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

   ARTICOLUL 113
  Aplicarea hotararilor disciplinare

   Aplicarea hotararilor disciplinare prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicata, se face de Consiliul national al Ordinului, in baza hotararii Comisiei nationale de disciplina.

   CAPITOLUL IV
  Reguli de procedura

   ARTICOLUL 114
  Sesizarea si continutul acesteia

   (1) Plangerea impotriva unui arhitect se adreseaza comisiei teritoriale de disciplina a filialei din care face parte arhitectul. In cazul arhitectilor care fac parte din forurile de conducere ale Ordinului sau filialelor, plangerea se va face la Comisia nationala de disciplina.
   (2) Consiliul de conducere teritorial si Consiliul national pot sesiza comisia de disciplina competenta cu privire la abaterile savarsite de membrii Ordinului.
   (3) Sesizarea, in doua exemplare, trebuie sa cuprinda:
   a) numele, prenumele si adresa persoanei, respectiv denumirea forului de conducere care face sesizarea;
   b) numele, prenumele si, dupa caz, numarul de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor si adresa persoanei impotriva careia se introduce plangerea;
   c) descrierea situatiei de fapt si de drept;
   d) probele pe care se intemeiaza cererea, anexate in copie;
   e) semnatura.
   (4) In cazul in care sesizarea se face de catre un for de conducere, se anexeaza o copie a procesului-verbal al sedintei in care s-a luat hotararea de a sesiza comisia de disciplina.

   ARTICOLUL 115
  Primirea sesizarii de catre presedintele comisiei de disciplina

   (1) Presedintele comisiei de disciplina va examina daca sesizarea primita indeplineste conditiile prevazute la art. 114. In caz afirmativ, va fixa termen si va cita partile.
   (2) Daca sesizarea nu indeplineste conditiile, aceasta va fi returnata celui care a depus-o, cu solicitarea de a fi refacuta potrivit prezentului regulament.

   ARTICOLUL 116
  Citarea partilor si fixarea termenului pentru sedinta de judecata

   (1) Arhitectul impotriva caruia s-a facut sesizarea este citat in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa la sediul profesional al acestuia, cu 30 de zile inaintea datei fixate pentru sedinta de judecata. Sesizarea si inscrisurile aflate la dosar, in copie, se anexeaza la citatie.
   (2) Autorul sesizarii este citat in acelasi mod si la aceeasi data.
   (3) Refuzul de a da curs citatiei nu impiedica desfasurarea judecarii.
   (4) Neindeplinirea procedurii de citare duce la anularea hotararii.
   (5) Partile pot sa ia cunostinta de dosar in orice stare a pricinii.

   ARTICOLUL 117
  Sedintele completului de judecata

   (1) Sedinta completului de judecata nu este publica.
   (2) La primul termen, cu procedura completa, partile pot formula cereri pentru lipsa de aparare.
   (3) Lipsa partilor legal citate nu impiedica judecata. Instanta disciplinara se va pronunta pe baza probelor aflate la dosarul cauzei.
   (4) Presedintele completului de judecata conduce dezbaterile. Acesta va lua declaratii partilor si martorilor.
   (5) La finalul dezbaterilor, presedintele va da cuvantul autorului sesizarii si apoi arhitectului impotriva caruia s-a formulat sesizarea.
   (6) Procesul-verbal al fiecarei sedinte de judecata disciplinara va fi intocmit de secretarul comisiei de disciplina si va fi semnat de catre toti membrii completului.

   ARTICOLUL 118
  Dreptul la aparare

   (1) Dreptul la aparare este garantat.
   (2) Arhitectul trebuie sa se infatiseze personal in fata comisiei de disciplina; el nu poate fi reprezentat, dar poate fi asistat de un arhitect si/sau de un avocat.
   (3) Membrii comisiei de disciplina nu pot fi aparatori.
   (4) Daca cel in cauza nu se prezinta, completul de judecata apreciaza suveran daca se poate trece la dezbateri.

   ARTICOLUL 119
  Completul de judecata

   Completul de judecata poate judeca numai in prezenta tuturor membrilor.

   ARTICOLUL 120
  Deliberarea

   (1) Hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor comisiei de disciplina care au participat la judecata cauzei.
   (2) In cazul in care comisia de disciplina consulta un jurist asupra problemelor de drept in discutie, acesta va raspunde oral sau in scris si nu va participa la dezbaterile comisiei de disciplina.
   (3) Rezultatul deliberarilor asupra solutiei se consemneaza in scris si se semneaza de toti membrii comisiei de disciplina care au participat la judecata.
   (4) Comisia de disciplina poate pronunta una dintre urmatoarele solutii:
   a) admiterea sesizarii;
   b) respingerea sesizarii;
   c) admiterea contestatiei formulate impotriva hotararilor pronuntate in fond de comisiile teritoriale de disciplina sau de Comisia nationala de disciplina;
   d) respingerea contestatiei formulate impotriva hotararilor pronuntate in fond de comisiile teritoriale de disciplina sau de Comisia nationala de disciplina.

   ARTICOLUL 121
  Redactarea hotararilor

   (1) Dupa pronuntarea hotararii, aceasta trebuie sa fie redactata in termen de 15 zile lucratoare.
   (2) Hotararea trebuie sa cuprinda:
   - numele presedintelui de sedinta, al membrilor completului si al secretarului;
   - numele, prenumele sau denumirea partilor;
   - sustinerile partilor;
   - retinerea situatiei de fapt;
   - motivarea solutiei in fapt si in drept;
   - dispozitivul hotararii (solutia pronuntata in cauza);
   - calea de atac;
   - data pronuntarii;
   - semnaturile membrilor completului de judecata si cea a secretarului.
   (3) Hotararile se redacteaza de un membru al completului de judecata, desemnat de presedintele de sedinta, ajutat de secretar.
   (4) Cand nu exista unanimitate, membrul completului de judecata aflat in inferioritate este obligat sa isi motiveze in scris opinia separata, care se va atasa la hotarare.

   ARTICOLUL 122
  Comunicarea hotararilor

   Fiecare hotarare disciplinara este notificata in termen de 15 zile de la redactare partilor, presedintelui filialei teritoriale si presedintelui Ordinului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

   ARTICOLUL 123
  Efectele hotararilor disciplinare

   (1) Hotararea disciplinara ramasa definitiva are, fata de parti si de forurile organizatiei, autoritate de lucru judecat.
   (2) Dispozitiile privitoare la procedura de judecare a abaterilor prevazute in prezentul regulament se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

   ARTICOLUL 124
  Executarea sanctiunilor disciplinare

   (1) Hotararile definitive sunt imediat executorii.
   (2) Colegiul director sau consiliul de conducere teritorial, dupa caz, si Consiliul national vor stabili data la care sanctiunile inceteaza.

   ARTICOLUL 125
  Arhivarea documentelor

   Toate documentele comisiilor teritoriale de disciplina sau ale Comisiei nationale de disciplina se arhiveaza potrivit unui regulament intern aprobat de acestea.

   TITLUL IX
  Dispozitii tranzitorii si finale

   ARTICOLUL 126
  Intrarea in vigoare

   (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data adoptarii acestuia in Conferinta nationala.
   (2) Dispozitiile referitoare la numarul membrilor alesi in forurile de conducere se vor aplica dupa expirarea mandatului 2002-2006.
   (3) Mandatul comisiilor Ordinului alese in 2002 inceteaza in 2006.

   Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania,

Serban Sturdza

3004 vizualizari
Publicat in Monitorul Oficial la data: 02 iulie 2007

Ce parere ai? Logheaza-te ca sa poti comenta: