Lucrari de modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges

4.08.2011  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
117 vizualizari

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200581 , Romania , Punct(e) de contact:  ADINA MONAFU , Tel.  0372523243 , Email:  adina.monafu@cez.ro , Fax:  0372523810 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale): societate comerciala
Activitate (activitati): Electricitate


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari
Executarea. Locul principal de executare: comuna Corbi, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica: un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
II.1.8) Impartire in loturi: Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: ,,Modernizare si INT zona PTA Corbsori, comuna Corbi, judetul Arges”
Valoarea estimata fara TVA: 870,276 RON
II.2.2) Optiuni: Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 4  luni incepand de la data atribuirii contractului

 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate: Garantie de participare: 8.800,00 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante: Plata se va face din fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: declaratie de eligibilitate, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani cel putin egala cu 1.400.000,00 RON ofertantul va prezenta bilantul contabil pe anul 2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara se va referi la lucrari in retele electrice de distributie si va rezulta din insumarea a maxim 3 contracte executate în ultimii cinci ani, avand ca obiect executia unor lucrari similare cu o valoare cel putin egala cu 392.000,00 RON fara TVA, constand in lucrari de executie PT, LEA MT, LEA JT si bransamente.
III.2.4) Contracte rezervate: Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii: Negociere
    Au fost deja selectati candidati: Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 16:00
Documente de plata: Nu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 17.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 11:00
Locul: SC CEZ Dstributie SA, str N Titulescu nr 187, etaj 3, departament achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic: Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
    Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
   
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 2104642

   
SC CEZ Distributie SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200581 , Romania , Tel.  0372523243 , Fax:  0372523810


Data expedierii prezentului anunt
01.08.2011 12:46

117 vizualizari
Publicat la: 04 august 2011

Licitatie inchisa
Achizitia de stâlpi din beton armat si sârma ghimpata zincata, pentru realizare împrejmuire.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Apararii - UM 02384 Adresa postala:  SOSEAUA DE CENTURA...
Data limita depunere oferta: 18 octombrie 2012
Autoritate contractanta: Ministerul Apararii - UM 02384
Licitatie inchisa
Profile din aluminiu si accesorii
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Adresa postala:  Cluj Napoca, str....
Data limita depunere oferta: 25 septembrie 2012
Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Licitatie inchisa
Servicii de intretinere, verificari si reparatii instalatii de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj pentru anii 2012-2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. ...
Data limita depunere oferta: 21 septembrie 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie tevi si fitinguri din PE-Xb preizolate si neizolate – incalzire, apa calda de consum, recirculatie
Tip legislatie: OG 34 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Regia Autonoma de Distributie a Energiei...
Data limita depunere oferta: 14 septembrie 2012
Autoritate contractanta: Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi în municipiul Oradea, jud. Bihor – retea alimentare cu apa strada Eforiei
Licitatie inchisa
Generator de curent (800 KVA) pentru Stadionul Municipal Vaslui (platforma,instalatii de utilizare,imprejmuire cu acoperis)
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: MUNICIPIUL VASLUI Numar anunt de participare: 138549 / 04.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 15 octombrie 2012
Autoritate contractanta: Primaria municipiului Vaslui
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reparatii si renovare pavilion I la Spitalul Municipal Dej
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Spitalul Municipal Dej Cod fiscal:  4305997, Adresa:  Str. 1 Mai nr. 14-16, Dej,  Telefon:  0264212640, ...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Spitalul Municipal Dej
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de constructie magazie
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu) Cod fiscal:  4860016, Adresa:  str. Principala nr. 46, Mihai...
Data limita depunere oferta: 13 august 2012
Autoritate contractanta: Primaria Comunei Mihai Viteazu
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de instalatii electrice
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI Cod fiscal:  RO 9052135...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Licitatie inchisa
Achizitie mobilier de laborator
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi Cod fiscal:  4701126, Adresa:  B-dul Carol I, nr 11, Iasi,  Telefon: ...
Data limita depunere oferta: 07 august 2012
Autoritate contractanta: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de modernizare iluminat public - Calea Cisnadiei, Sibiu
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Municipiul Sibiu - Consiliul Local Cod fiscal:  4270740, Adresa:  Str. Samuel Brukenthal...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Consiliul Local al Municipiului Sibiu