Tencuiala pentru zidarie de BCA - Elpreco Flex ELPRECO

Tip documentatie: Accesorii

Marca:
ELPRECO
Sus
Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex Pagina 1 din 5 FIŞĂ TEHNICA DE SECURITATE Conform OUG 200/2000 ELPRECO ... Citeste tot textul din documentatie
Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex Pagina 1 din 5 FIŞĂ TEHNICA DE SECURITATE Conform OUG 200/2000 ELPRECO FLEX Data emiterii: 22.11.2004 Data revizuirii: 1.09.2005 12.02.2007 Elpreco Flex Tencuiala cu aplicare mecanizata si manuala pe suporturi minerale, executate brut sau drişcuite, la interior si exterior, recomandate in mod deosebit pentru suporturi din beton poros de tip BCA.. Producator: BAUMIT ROMANIA COM SRL Bdul Iuliu Maniu 600, Sector 6, Bucureşti, România Tel: 021.350 01 03/06, Fax: 021.318 24 08 Furnizor: SC ELPRECO SA Str. Calea Severinului, Nr. 44, Craiova RO 200609, jud. Dolj Telefon: 0251.307.700 Fax: 0251.590.225 1. 1.1. 1.2. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A SOCIETATII Denumirea produsului: Domeniul de utilizare recomandat: 1.3. Producator/furnizor: 1.4. 1.5. Persoana de contact: Numărul de telefon pentru urgente: 2. 2.1. Nr. Crt. COMPOZITIA/INFORMATII DESPRE COMPONENTI Compoziţia chimica: Denumirea ingredientilor periculoşi ai preparatului chimic Concentratia/ domeniul de concentraţie Amestec de ciment, nisip, filer si aditivi. Numărul CAS Numărul EINECS Simbol(urile) de pericol Fraze R 1. Ciment Portland 15-20% 65997-15-1 266-043-4 Xi R 36, 38, 41, 43 3. 3.1. 3.2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR Încadrarea in clasa de pericol: Pericole specifice: Xi - Iritant R 36/38; 41; 43 Iritant pentru ochi si pentru piele. Risc de leziuni oculare grave. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. Efectul iritant nu este prezentat de pulberea uscată, ci numai de aceasta în contact cu apa când rezultă reacţii alcaline. Formarea prafului poate provoca iritări ale sistemului respirator. Pătrunderea pulberii în pânza freatică sau în apele de suprafaţă poate provoca efecte adverse. 4. 4.1. MASURI DE PRIM AJUTOR Simptome şi efecte în urma expunerii: Praful poate fi iritant pentru căile respiratorii şi produce simptome asupra bronhiilor. Contactul repetat sau mai îndelungat cu produsul are ca urmare degradarea pielii şi poate provoca leziuni nealergice de contact. SC Baumit România Com SRL RO – 061129 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu nr. 600 Tel: + 40 (21) 350.01.03, 350.01.06 Fax: + 40 (21) 3182408 e-mail: office@baumit.ro www.baumit.ro Reg. Com.: J40/6207/1995, Atribut fiscal: R, C.U.I.: 7568475, Volksbank Romania SA – S.M.B., IBAN: RO04VBBU2511BU254000252701 Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex 4.2. Măsuri de prim ajutor: Pagina 2 din 5 4.3. Alte informaţii: În caz de inhalare: Se scoate persoana la aer, rezemată în poziţie verticală, cu îmbrăcămintea desfăcută. În caz de contact cu pielea şi cu ochii: Se clătesc ochii imediat (cat mai repede posibil) cu apă din abundentă. Ploapele se menţin deschise şi se spală minuţios. Se îndepărtează îmbrăcămintea contaminată şi se spală pielea cu apa (din abundenta) si săpun. Se curăţă îmbrăcămintea înainte de reutilizare. În caz de înghiţire: Se spală gura cu apa. Nu se produce voma. Dacă simptomele persistă se consulta medicul şi se prezintă eticheta de pe ambalaj. În toate cazurile incerte, sau când simptomele persistă, se recomandă consultarea medicului. Niciodată nu se da nimic de înghiţit pe gura unei persoane în stare de inconştienţă. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere adecvate: Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Pericole de expunere speciale: Echipament de protecţie special pentru pompieri: Alte informaţii: Apa, spuma, bioxid de carbon. Jet puternic de apă. Nu se formează produşi de ardere periculoşi. În cazul incendiului, se vor purta măşti pentru respiraţie şi haine antiincendiu. Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu. 6. 6.1. 6.2. MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE Măsuri de precauţie pentru personal: Masuri de precauţie pentru mediu: Masuri de protecţie personală ( a se vedea pct. 8.3). A se aerisi bine încăperea. A se evita formarea şi depozitarea prafului. Se va împiedica pătrunderea produsului în sistemul de canalizare. În cazul contaminării fluviilor, lacurilor sau a instalaţiilor de canalizare trebuie informate autorităţile competente conform legilor locale. Se colectează mecanic, prin aspiraţia prafului şi pulberilor degajate. Este exclusă spălarea suprafeţelor. 6.3. Metode de curăţare: 7. 7.1. MANIPULARE SI DEPOZITARE Modul de manipulare: Manevrele se vor face lin, atât la ridicarea cât şi la coborârea ambalajelor. Nu se mănâncă, bea sau fumează în timpul utilizării. Păstraţi produsele şi ambalajele după golire departe de căldură şi sursele de foc. A se păstra la loc uscat, în stive, pe paleţi de lemn. Pentru a nu pătrunde umezeala se vor înfolia în plastic. A se feri de îngheţ. Nu se vor depozita în acelaşi loc produse incompatibile. A se păstra departe de alimente, băuturi şi alimente pentru animale. A se păstra in ambalajele originale. Produsul este ambalat in saci. Se vor respecta indicaţiile de pe eticheta. 7.2. Depozitare: 7.3. Alte informaţii: SC Baumit România Com SRL RO – 061129 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu nr. 600 Tel: + 40 (21) 350.01.03, 350.01.06 Fax: + 40 (21) 3182408 e-mail: office@baumit.ro www.baumit.ro Reg. Com.: J40/6207/1995, Atribut fiscal: R, C.U.I.: 7568475, Volksbank Romania SA – S.M.B., IBAN: RO04VBBU2511BU254000252701 Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex Pagina 3 din 5 8. 8.1. 8.2. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALULUI Valori limita de expunere: Controlul expunerii: Valori limită admise pentru expunerea ocupaţională (OEL): Ciment (pulbere): 10 mg/mc aer la 8 ore. Protecţie respiratorie: masca de protecţie împotriva prafului daca valoarea limita a noxelor este depăşita. Protecţia mâinilor: A se purta mănuşi adecvate (din cauciuc nitrilic sau neopren, dublate cu tricot). Mănuşile de protecţie trebuiesc înlocuite de îndată ca s-au deteriorat sau la primul semn al uzurii. Protecţia ochilor: A se purta ochelari de protecţie împotriva prafului. Protecţia corpului: Folosirea echipamentului de protecţie cu mâneci lungi. Masuri de igiena: Se va spală pielea foarte bine cu apa si săpun. A nu se lasă in apropierea alimentelor, băuturilor si furajelor. A se îndepărta imediat hainele contaminate. Schimbarea cu regularitate a îmbrăcămintei de lucru. Angajaţii sunt dotaţi cu doua rânduri de salopete. A se spală mâinile înaintea pauzelor si la terminarea lucrului. Utilizarea de creme de protecţie în timpul şi/sau după manipularea produsului. Se va împiedica intrarea produsului in sistemul de canalizare. Pentru informaţii ecologice vezi capitolul 12. Se va asigura un sistem de ventilaţie adecvat prin aspirare locala. 8.3. Norme generale de protecţie şi de igiena în timpul lucrului: 8.4. 8.5. Controlul expunerii mediului: Informaţii suplimentare referitoare la amenajarea instalaţiilor: 9. 9.1. 9.2. 9.3. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE Aspect: Miros: Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu: Forma: pulbere Culoare: gri Fara Valorea pH-lui la 20˚C in solutie saturata: Punct de fierbere/interval de temperatura de fierbere: Temperatura de inflamabilitate : Inflamabilitate (solid,gaz): Proprietati explozive: Proprietati oxidante: Presiunea de vapori: Densitatea relativa: Solubilitatea in apa: Coeficientul de partitie n-octanol/apa: Vascozitate : Densitatea vaporilor : Viteza de evaporare : 11-12.5 nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica cca 1350 g/dm3 miscibil nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica 10. 10.1 10.2 10.3 STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reacţii periculoase: Condiţii de evitat: Produşi de descompunere periculoşi: Acest produs reacţionează alcalin cu apa. A se evita contactul nesupravegheat cu apa. Nu se formează produşi de descompunere periculoşi. 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE SC Baumit România Com SRL RO – 061129 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu nr. 600 Tel: + 40 (21) 350.01.03, 350.01.06 Fax: + 40 (21) 3182408 e-mail: office@baumit.ro www.baumit.ro Reg. Com.: J40/6207/1995, Atribut fiscal: R, C.U.I.: 7568475, Volksbank Romania SA – S.M.B., IBAN: RO04VBBU2511BU254000252701 Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex 11.1. Efecte toxicologice: Pagina 4 din 5 Din experienţa noastră in condiţiile de lucru si destinaţie in care se utilizează produsul, acesta nu are efecte toxice. Trebuie evitata pătrunderea produsului in apele freatice si de suprafaţa. Contactul repetat sau mai îndelungat cu produsul are ca urmare degradarea pielii şi poate provoca leziuni nealergice de contact ale pielii. 12. 12.1. INFORMAŢII ECOLOGICE Ecotoxicitatea: In stare întărita produsul nu este dăunător. Din cauza creşterii valorii pH-lui acest produs nu trebuie să ajungă în apele freatice, în reţeaua de apa şi în canalizare. 13. 13.1. 13.2. MĂSURI PRIVIND EVACUAREA Metode corespunzătoare de evacuare a produsului: Metode corespunzătoare de evacuare a ambalajelor contaminate: Prevederile relevante ale legislaţiei armonizate privind deşeurile: Se aruncă ca reziduu de şantier sau bucăţi de mortar întărit. Nu trebuie depuse împreună cu resturile menajere. Recipienţii goliţi trebuie integraţi în circuitul de valorificare şi reciclare a deşeurilor. Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 cu modificarile HG 1872/2006. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL Transportul rutier si pe calea ferata: Transportul maritim: Transportul aerian: Clasa ADR / RID: Produsul nu este periculos. Produsul nu este periculos. Produsul nu este periculos. 15. 15.1. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE Simbolul de pericol: Xi Produsul conţine ciment Portland. R 36/38: Iritant pentru ochi si pentru piele. R 41: Risc de leziuni oculare grave. R 43: Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. Iritant S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S 24/25: Evitaţi contactul cu pielea si ochii. S 26: În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multa apa si se consulta un specialist. S 28: După contactul cu pielea, se spală imediat cu multa apa. S 37: A se purta mănuşi corespunzătoare. S 29/35: Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur. OUG 200/2000; Legea 451/2001; HG 490/2002; HG 92/2003; HG 1300/2002; HG 856/2002; HG 621/2005; HG 1872/2006. 15.2. Legislaţia naţionala armonizata: 16. 16.1. ALTE INFORMAŢII Lista cu textul integral al frazelor de risc R relevante: Alte informaţii: R 36/38: Iritant pentru ochi si pentru piele. R 41: Risc de leziuni oculare grave. R 43: Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. Recomandari pentru pregatirea personalului: Cursul de pregatire a personalului unitatilor economice pe probleme de legislatie si implementere, in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase. 16.2. SC Baumit România Com SRL RO – 061129 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu nr. 600 Tel: + 40 (21) 350.01.03, 350.01.06 Fax: + 40 (21) 3182408 e-mail: office@baumit.ro www.baumit.ro Reg. Com.: J40/6207/1995, Atribut fiscal: R, C.U.I.: 7568475, Volksbank Romania SA – S.M.B., IBAN: RO04VBBU2511BU254000252701 Fişă tehnică de securitate: Elpreco Flex Pagina 5 din 5 Informatiile din aceasta fisa a datelor de siguranta corespund cunostintelor noastre actuale si sunt conforme cu legislatia nationala, precum si cu cea a UE. Fara aprobare scrisa nu este permisa folosirea produsului in alt scop decat cel mentionat in capitolul 1. Informatiile din aceast document descriu cerintele de siguranta ale produsului nostru si nu constituie o garantare a proprietatilor produsului. Au fost revizuite informatiile din sectiunea 13.3 si 15.2. Destinatarul/utilizatorul produselor noastre este el insusi responsabil de aplicarea legilor si regulamentelor in vigoare. SC Baumit România Com SRL RO – 061129 Bucureşti, Bdul Iuliu Maniu nr. 600 Tel: + 40 (21) 350.01.03, 350.01.06 Fax: + 40 (21) 3182408 e-mail: office@baumit.ro www.baumit.ro Reg. Com.: J40/6207/1995, Atribut fiscal: R, C.U.I.: 7568475, Volksbank Romania SA – S.M.B., IBAN: RO04VBBU2511BU254000252701 ... ascunde
Ce parere ai? Logheaza-te ca sa poti comenta:
Arunca o privire la aceste produse